İnternet BankacılığıOnline İşlemler

Hizmetlerimiz

Özel Hizmetler

1. TAAHHÜTLÜ ÖZEL HİZMETİ

Yurtiçi mektup, posta kartı, tebrik ve davetiyeler, basılmış kağıt, görme engellilere özgü yazıların​ postaya verilmesinden itibaren kayda tabi tutularak alıcısına imza karşılığında teslim edilmesini ve kaybı halinde de üst sınırı belirlenmiş tazminat ödenmesini gerektiren özel hizmete "taahhütlü (kayıtlı) özel hizmeti" denir.


2. DEĞER KONULMUŞ VEYA SİGORTALI ÖZEL HİZMETİ

Gönderici tarafından kapsamının gerçek değeri esas alınarak beyan edilerek postaya verilmek istenen, mektup, basılmış kağıt, görme engellilere özgü yazı, yurt dışı varışlı küçük paket, posta koli ve kargoları ile kargo ve Turpex gönderileri, tebliğ evrakı, özel ambalaj veya kapama usulüyle kabul edilebilir.

Kaybı, çalınması veya hasara uğraması halinde gönderici tarafından kabulde beyan edilen değere kadar tazminat ödenebilen gönderiye "Değer konulmuş veya sigortalı özel hizmeti" denir.

İçlerinde, kağıt para, banknot veya elinde bulunduranın faydalanabileceği çek, yolculuk çeki, senet, tahvil, hisse senedi, bono gibi banka gişelerinde kolaylıkla paraya çevrilebilen değerli kağıtlarla, uçak, tren, vapur biletleri ile günü geçmemiş veya ikramiye isabet etmiş bulunan piyango biletleri gibi bir değer ifade eden kağıtlar, madeni para, işlenmiş veya işlenmemiş altın, gümüş, platin, değerli taşlar, mücevherler ve diğer değerli maddeler bulunan ve değeri gönderi ambalajı üzerinde gösterilen gönderiler mutlaka "değer konulmuş veya sigortalı" özel hizmeti ile postaya verilir.

Bu ek hizmetin istenebilmesi için gönderinin kayıtlı gönderi türlerinden biri ile postaya verilmesi zorunludur.

Bir değer konulmuş veya sigortalı özel hizmetini içeren gönderi için, içinde bulunan maddenin gerçek değerinden fazla bir değer gösterilmesi yasaktır. Ancak bunlara, içinde bulunanın gerçek değerinden daha az değer gösterilebilir.

Yurt içinde uçakla gönderilecek gönderilere konulabilecek değer en fazla 20.000 TL'dir, yüzeyden gönderilecekler için ise limit yoktur.


3. ÖDEME ŞARTLI ÖZEL HİZMETİ

Alıcıya belli bir para karşılığı teslim edilmesi ve tahsil edilen paranın göndericiye iletilmesi şartıyla postaya verilecek maddeleri kapsayan gönderilere "Ödeme şartlı özel hizmeti" denir.

Bu ek hizmetin istenebilmesi için gönderinin kayıtlı gönderi türlerinden biri ile postaya verilmesi zorunludur.

Ticari amaçlı olarak gönderilen ödeme şartlı gönderiler içerisine gönderi kapsamına ait faturanın, gönderi ile birlikte postaya verilmesi zorunludur.

Gelir Vergisi Kanunu gereği esnaf muafiyeti kapsamında olan esnaf muafiyetine dair Vergi Dairesinden alınacak belgenin gönderici tarafından kabul merkezine teslimi ile her gönderiye ait alındıya "esnaf muaflığı sebebiyle fatura tanzim edilmemiştir" ibaresi yazılarak gönderici tarafından imzalanması veya belgenin bir örneğinin gönderi ile beraber gönderilmesi halinde gönderilerin kabulü yapılabilecektir.

Yurt içine kabul edilecek "Ödeme Şartlı" gönderilere konulacak bedel limitleri;

Parası havale olarak gönderileceklerde Yurt içi havale üst sınırı olan 30.000 TL'yi,
Parası çek hesabına gönderileceklerde ise havale üst sınırının iki katı olan 60.000 TL'yi aşamaz.

Konutta teslim limiti olan 3.000 TL'yi, köy varışlı gönderilerde ise 1.000 TL'yi aşan ödeme şartlı özel hizmetini içeren gönderiler PTT iş yerinde teslim edilir.


4. ADRESTEN ALIM ÖZEL HİZMETİ

Postaya verilmek istenen posta gönderilerin, PTT tarafından gönderici adresinden alınması hizmetine "Adresten Alım Özel Hizmeti" denir.

Adresten alım özel hizmeti kabulü yapacak PTT işyerinin hizmete tahsis edilen taşıt ve imkanlar çerçevesinde ve taşınabilecek maddelerle sınırlıdır.

Bu hizmet APS kurye Taahhütlü gönderiler için istenebilir.


5. UÇAK ÖZEL HİZMETİ

"Mektup ve posta kartları, varsa uçakla sevkedilir. Uçak özel hizmet ücreti alınmaz.

Basılmış kağıt ve görme engellilere özgü yazıların, varış yerine daha çabuk ulaştırılması isteniyorsa, gönderici gönderisine uçak hizmeti isteyebilir. Bu hizmetin yerine getirilebilmesi için posta ücretinin dışında tarifede gösterilen uçak özel hizmet ücretinin de tam olarak ödenmesi gerekir.

Bu gönderiler varış yerine uçaktan daha önce diğer posta araçlarıyla ulaşacaksa yüzeyden de yollanabilir. "

Yurtiçine Uçak Özel Hizmet Ücreti Alınmayan Gönderiler;
1) Mektuplar
2) Posta kartları

Yurtiçine Uçak Özel Hizmet Ücreti Alınan Gönderiler;
1) Basılmış kağıtlar (Tebrikler ve davetiyeler dahil)
2) Görme engellilere özgü yazılar

Bunlardan her 100 gr. ve kesri için uçak özel hizmet ücreti alınır.
Bu özel hizmet kayıtlı veya kayıtsız gönderilere istenebilir.


6. ALMA HABER ÖZEL HİZMETİ

Kayıtlı olmak koşuluyla diğer gönderilerin alıcısına ya da alıcı adına gönderiyi alabilecek kişilere imza karşılığı teslim edildiğinin, göndericiye bildirilmesine "Alma Haber Özel Hizmeti" denir. Alma haber özel hizmetini içeren gönderiler ile birlikte düzenlenen belgeye "Alma Haberi Kartı" denir.


7. ALICININ KENDİSİNE VERİLECEK ÖZEL HİZMETİ

Kayıtlı bir gönderinin alıcının kendisine teslim edilecek kaydı ile kabul edilerek, alıcının bizzat kendisine imza karşılığı teslimine "Alıcının Kendisine Verilecek Özel Hizmeti" denir.

Erler ve mahpuslar adına "alıcının kendisine verilecek" özel hizmet işaretli gönderi kabul edilmez.

Görevlerinin taşıdığı önem ve özellik nedeniyle özel kalem müdürü, sekreter veya yaver gibi özel görevliler aracılığı ile ilişki kurulabilen resmi ve özel kişiler adına yollanacak "Alıcının kendisine verilecek" ve "alma haberli" kaydını taşıyan gönderiler, ancak bunların alma haberi kartlarına, göndericiler tarafından "Alıcının kendisine teslim edilmemesi halinde özel görevlilere verilir" yazılı kısmı imza edilirse kabul edilebilir, aksi takdirde bu tür gönderiler kabul edilmez.


8. GİDİŞ DÖNÜŞ ÜCRETLİ ÖZEL HİZMETİ

Kayıtlı yurtiçi gönderilerin gidiş ve dönüş posta ve özel hizmet ücretlerinin ilk kabulde alınmasına "Gidiş Dönüş Ücretli Özel Hizmeti" denir.

Kabul işyerince, gidiş dönüş ücretli gönderilerin yüz taraflarına, alındı, alındı listesi veya yollama kağıtlarına "Gidiş Dönüş Ücretlidir" ibaresi yazılır. Gönderi üzerinde ağırlığını gösteren etiket yok ise ağırlığı yazılır. Ayrıca gönderi üzerindeki bu ibareye tarih damgası tatbik edilir.

Dönüşte kabul barkodu ile birlikte getirilen gönderilerin kabulü, sistem üzerinden bu barkodlu gönderinin daha önce kabulünün olup olmadığı ve özel hizmetinin "gidiş dönüş" ek hizmetini içerip içermediği kontrol edildikten sonra, ücret alınmadan diğer gönderilerde uygulanan usule göre yeni zarf yada ambalaj içinde yapılır.


9. ÖZEL ULAK HİZMETİ

Posta gönderilerinin varış adresinde alıcısına, genel dağıtım beklenmeksizin götürülmesine "Özel Ulak Özel Hizmeti", denir.
Yurt içi bir gönderinin özel ulak hizmetiyle kabul edilebilmesi için bunların alıcı adreslerinin bir merkezin şehir dağıtım alanı içinde bulunması gerekir.
Köylere ve ordu mensuplarının kıta adreslerine özel ulak hizmetiyle gönderi kabul edilmez.

Bu ek hizmet kayıtlı veya kayıtsız gönderiler için kabulden sonra da istenebilir.


10. POSTRESTANT VEYA PTT İŞYERİNDE TESLİM ÖZEL HİZMETİ

Alıcının adresi gösterilmeyerek, alıcının adı ve soyadından sonra, sadece "Postrestant" ibaresi veya "PTT iş yerinde teslim" ibaresi ile varış PTT iş yeri adını taşıyan ve alıcılarının başvurusu üzerine, gönderilerin PTT iş yerinde teslim edilmesine "Postrestant" veya "PTT iş yerinde teslim" özel hizmeti denir.

Bu özel hizmet kayıtlı veya kayıtsız gönderiler için istenebilir.


11. TELEFONLA BİLGİLENDİRME ÖZEL HİZMETİ

Postaya verilmiş yurt içi kayıtlı bir gönderinin teslim ya da teslim edilememe bilgilerinin, göndericinin talebi halinde yurt içi sabit veya cep (GSM) telefonuna iletilmesine "Telefonla Bilgilendirme Özel Hizmeti" denir.

Telefonla bilgilendirme için aranması istenen telefon numarasının, hizmeti talep eden tarafından sağlanması, bu numaranın yurt içi operatörlere ait olması zorunludur.

Bu ek hizmet APS Kurye Taahhütlü gönderiler için istenebilir.


12. TELEFONLA HABER VERME ÖZEL HİZMETİ

Gönderinin geldiğinin alıcısına telefonla haber verilmesi hizmetine "Telefonla Haber Verme Özel Hizmeti" denir. Bu özel hizmetin istenildiği gönderilerde, kabul anında gönderici tarafından alıcının yurt içi telefon numarasının verilmesi gereklidir.

"Telefonla Haber Verme Özel Hizmeti"ne ait ek ücret ödenmeden gönderi üzerine telefon numarasının yazılmış olması bu hizmetin verileceği anlamına gelmez.

Bu ek hizmet APS Kurye Taahhütlü gönderiler için istenebilir.


13. KONTROLLÜ TESLİM ÖZEL HİZMETİ

Gönderici talebine istinaden teslim esnasında gönderi kapsamının alıcı tarafından kontrol edilerek teslim alınması hizmetine "Kontrollü Teslim Özel Hizmeti" denir.

Bu ek hizmet APS Kurye Taahhütlü gönderiler için istenebilir.


14. ÜCRETİ ALICIDAN TAHSİL ÖZEL HİZMETİ

Göndericinin talebine göre, yurt içi kayıtlı gönderilerin, yollama ücreti ile varsa özel hizmetlere ilişkin toplam ücretin, alıcıdan tahsil edilmesine "Ücreti Alıcıdan Tahsil Özel Hizmeti" denir.

Bu ek hizmet APS Kurye Taahhütlü gönderiler için istenebilir, ancak ödeme şartlı özel hizmeti ile birlikte istenemez.