İnternet BankacılığıOnline İşlemler

Hizmetlerimiz

S.S.S.

SIKÇA SORULAN SORULAR

1. E-TEBLİGAT NEDİR?

7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 30617 sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliği’ne uygun olarak elektronik ortamda yapılan tebligattır.

2. ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ (UETS) NEDİR?

7201 sayılı Tebligat Kanunu ve 30617 sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliği uyarınca yapılan elektronik tebligat işlemlerini yürütmek amacıyla PTT AŞ tarafından kurulan, işletilen ve güvenliği sağlanan sistemdir.

3. ELEKTRONİK TEBLİGAT (UETS) ADRESİ NEDİR?

PTT AŞ tarafından; gerçek kişiler için kimlik bilgileri, tüzel kişiler için ise tâbi oldukları sistem bilgileri esas alınmak suretiyle tek ve benzersiz şekilde oluşturulan ve UETS’ye kaydedilen tebligat adresidir. Elektronik tebligat (UETS) adresi on beş (15) haneli rakamlardan oluşmaktadır. (Örn. 23456-12345-54321 vb.)

4. E-TEBLİGAT ADRESİ ALMAK ÜCRETLİ MİDİR?

e-Tebligat adresi almak ücretsizdir. Ayrıca 100 MB depolama alanı (arşiv alanı) da her kullanıcıya ücretsiz olarak tanımlanmaktadır.

5. ELEKTRONİK TEBLİGAT MESAJI NEDİR?

Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merci tarafından güvenli elektronik imza veya elektronik sertifikayla imzalanmış; tebliğ edilecek içerik, ekli dokümanlar ve tebliğ için gerekli muhatap bilgilerinden oluşan elektronik iletidir.

6. UETS’DE KİMLER TEBLİGAT GÖNDEREBİLİR?

UETS’de 7201 sayılı Tebligat Kanunu kapsamında tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tebligat gönderebilmektedir. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 1. maddesi kapsamında elektronik tebligat göndericisi; • Kazaî merciler, • 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri • 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler • 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar • 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları • Vakıf yükseköğretim kurumları • İl özel idareleri • Belediyeler • Köy hükmî şahsiyetleri • Barolar • Noterler olarak düzenlenmiştir. Kendi özel düzenlemelerinde Tebligat Kanunu çerçevesinde yetkili kılınan merciler de tebligat göndericisi olabilmektedir.

7. GERÇEK KİŞİLER TEBLİGAT GÖNDEREBİLİR Mİ?

UETS’de 7201 sayılı Tebligat Kanunu kapsamında tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler (kamu kurum ve kuruluşları) “Gönderici” olarak tanımlanmaktadır. UETS’de gerçek kişiler tebligat gönderememektedir.

8. E-TEBLİGAT NE ZAMAN TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILIR?

Elektronik yolla yapılan tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda kanunen tebliğ edilmiş sayılır.

9. E-TEBLİGAT (UETS) ADRESİ ALMAK ZORUNLU MUDUR?

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesinin 1. fıkrası kapsamında bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara tebligatın elektronik olarak yapılması zorunludur. Belirtilen düzenleme şu şekildedir: “Elektronik tebligat: Madde 7/a Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur. 1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar. 2. 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler. 3. Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları. 4. Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri. 5. Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar. 6. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları. 7. Kanunla kurulanlar da dahil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri. 8. Noterler. 9. Baro levhasına yazılı avukatlar. 10. Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler. 11. İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim. Birinci fıkra kapsamı dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.”

10. ZORUNLULUK KAPSAMINDA OLANLAR İÇİN E-TEBLİGAT (UETS) ADRES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesi kapsamında tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar için e-tebligat adresleri; • İlgili kamu kurum veya kuruluşundan, • Mahallî idareler bakımından Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, • İlgili kamu iktisadi teşebbüsünden, • İlgili kamuya ait ortaklıktan, • Şirketler ve kooperatifler bakımından Gümrük ve Ticaret Bakanlığından, • İlgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veya üst kuruluşundan, • Noterlikler bakımından Türkiye Noterler Birliğinden, • Avukatlar bakımından Türkiye Barolar Birliğinden, • Arabulucular bakımından T.C. Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığından, • Bilirkişiler bakımından T.C. Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığından PTT AŞ Genel Müdürlüğüne iletilecek bilgi ve belgeler doğrultusunda oluşturulmaktadır. Bu nedenle zorunluluk kapsamında bulunan kişilerin e-tebligat adreslerinin oluşturulması için bağlı oldukları üst kurum/kuruluş ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

11. İSTEĞE BAĞLI E-TEBLİGAT (UETS) ADRES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler, elektronik tebligat adresi almak için PTT iş yerlerine başvuru yapabilirler. Gerçek kişiler ayrıca online başvuru sayfasından (https://basvuru.etebligat.gov.tr) doğrudan hesaplarını açabilir veya yetkili hesabı oluşturabilirler.

12. VEKALETNAME İLE HESAP İŞLEMLERİ YAPTIRILABİLİR Mİ?

Özel yetki içeren (PTT e-Tebligat Sistemi ya da UETS yazmalı) vekaletname vererek PTT Merkezlerimizden işlem yapılmasını sağlayabilirsiniz.

13. KÜÇÜKLER, KISITLILAR E-TEBLİGAT (UETS) ADRESİ ALABİLİR Mİ?

Elektronik tebligat adresi alınması işlemi, sınırlı ehliyetsiz kişilerin (ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar) bizzat gerçekleştirebileceği işlemler arasında yer almadığından, sınırlı ehliyetsizlerin (ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar) bu işlemi tek başına değil ancak kanuni temsilcisinin (veli, vasi) onayı ile yapılabilmektedir.

14. BAŞVURU İÇİN HANGİ BİLGİLER GEREKLİDİR?

Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar için yapılacak başvuruda, Başvuruya aşağıdaki bilgi ve belgeler ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından eklenir: • Kamu kurum ve kuruşları ile birlikler için Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sisteminde (DETSİS) yer alan benzersiz numara ve sistem bilgileri, DETSİS’e kayıtlı olmayanlar için tâbi oldukları sistem bilgileri ile ana işlem yetkilisine ait bilgiler (Ad-Soyad, GSM Numarası, e-Posta adresi vb.) • Merkezi Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS) kayıtlı tüzel kişiler için MERSİS numarası ve sistem bilgileri, MERSİS’e kayıtlı olmayan tüzel kişiler için tâbi oldukları sistem bilgileri ile ana işlem yetkilisine ait bilgiler (Ad-Soyad, GSM Numarası, e-Posta adresi v.b.) • Türk vatandaşı gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri; • Yabancı gerçek kişiler için yabancı kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri. • PTT AŞ, burada belirtilenler dışında da bilgi ve belge talep edebilir. Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olmayanlar için yapılacak başvuruda; • Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu bulunmayan gerçek veya tüzel kişiler, elektronik tebligat adresi almak için PTT AŞ’ye başvurabilir. • PTT AŞ başvuru sahibinin kimliğini aşağıdaki bilgi ve belgelere göre tespit eder: 1) Türk vatandaşları için kimlik numarası bulunan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, pasaport, kanunen kimlik yerine geçen geçerli resmî belge veya güvenli elektronik imza. 2) Yabancılar için yabancı kimlik numarası bulunan belge, Mavi Kart numarası, pasaport veya güvenli elektronik imza. 3) UETS alması zorunlu olmayan tüzel kişiler için tâbi oldukları sistem bilgileri. 4) Tüzel kişiler; işlem yetkilisi olarak belirledikleri kişilerin kimlik bilgilerini gösteren bilgi ve belgeleri, başvuru sırasında PTT AŞ’ye bildirir.

15. HESAP AKTİVASYON İŞLEMİ NEDİR, NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

UETS’de “Aktivasyon Bekliyor” olarak oluşturulan e-tebligat (UETS) adresleri aktivasyon (kullanıma açma) işlemleri gerçekleştirilinceye kadar e-tebligat iletimine elverişli bulunmamaktadır. Hesap Aktivasyon (Kullanıma Açma) İşlemini; • Gerçek kişi hesap sahipleri, elektronik imza ya da mobil imza ile hesaplarına giriş yaparak ya da PTT Merkezlerine başvuru yaparak, • Tüzel kişi hesap sahipleri için işlem yetkililerince e-Devlet, e-İmza, mobil imza ya da ile sisteme giriş yapılarak, • Kamu kurumları ise “Ulusal Elektronik Tebligat Adresi Aktivasyon Talebi” formunu PTT AŞ Genel Müdürlüğüne resmi yazı ile ileterek gerçekleştirebilmektedirler.

16. E-TEBLİGAT (UETS) ADRESİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)’nde e-tebligat adresi giriş sayfasına; 1) www.etebligat.gov.tr adresinden Kullanıcı Portalı seçilerek ya da 2) https://ptt.etebligat.gov.tr/login adresinden erişilmektedir. UETS’de hesap sahipleri oturum açmak için aşağıdaki yöntemleri kullanabilmektedir: • T.C. Kimlik No/UETS Adresi ve UETS Şifresi • e-Devlet • e-İmza • Mobil İmza

17. BİRDEN FAZLA E-TEBLİGAT ADRESİ ALABİLİR MİYİM?

7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri gereği UETS’de gerçek kişiler için kimlik bilgileri, tüzel kişiler için ise tâbi oldukları sistem bilgileri esas alınmak suretiyle tek ve benzersiz şekilde e-tebligat adresleri oluşturulduğu için birden fazla e-tebligat (UETS) adresi alınması mümkün değildir.

18. BİLGİSAYARIMA İNDİRMEM GEREKEN BİR PROGRAM VAR MI?

UETS’nin kullanımı için bilgisayarınıza bir program indirilmesine gerek yoktur. UETS, web arayüzü üzerinden çalışmaktadır. Elektronik imza ile giriş yönteminin kullanılması durumunda elektronik imzanın bilgisayara tanıtılması ve kullanılması için yüklenmesi gereken programlar varsa bunlar kullanıcılar tarafından yüklenmelidir.

19. UETS’Yİ KULLANMAK İÇİN ELEKTRONİK İMZA GEREKLİ MİDİR?

Hesap sahipleri UETS’ye e-devlet, elektronik imza, mobil imza ve T.C. Kimlik No ve UETS Şifresi ile birlikte tek kullanımlık şifre ile giriş sağlayabilmektedir. Alıcılar için elektronik imza zorunluluğu bulunmamaktadır. Gönderici kurumların e-tebligat iletisi hazırlayabilmesi için e-imza kullanması gerekmektedir.

20. E-TEBLİGAT ADRESİMİ KENDİM BELİRLEYEBİLİYOR MUYUM?

Oluşturulacak ve tahsis edilecek adresler sisteme kayıtlı numaralar üzerinden özel bir algoritma ile üretilmektedir. Adresler on beş (15) haneli rakamlardan oluşan bir ID numarası olacaktır. Adresi kendiniz belirleyememekle beraber, söz konusu adresi ezberlemeye veya bilmeye ihtiyacınız yoktur.

21. E-TEBLİGAT (UETS) ADRESİMİ HERHANGİ BİR YERE BİLDİRMEM GEREKİYOR MU?

e-Tebligat adresinizi herhangi bir yere bildirmenize gerek yoktur. Aktivasyon işleminizi tamamlamanız halinde adresiniz gönderici kurumlar tarafından UETS Adres Rehberi’ne otomatik olarak kaydedilecek ve gönderici kurumlar tarafından burada görüntülenebilecektir.

22. GELEN E-TEBLİGATTAN NASIL HABERDAR OLURUM?

Elektronik tebligat adresine elektronik tebligat iletisi gönderildiği konusunda bilgilendirilmek isteyen muhatabın, elektronik posta adresini ve/veya kısa mesaj alma özelliği olan bir telefon numarasını UETS hesabına kaydetmesi ve doğrulaması gerekmektedir. İletişim bilgileri PTT Merkezlerine başvuru yapılarak da güncellenebilmektedir. Tüzel ve kamu hesaplarına ait bildirimler işlem yetkilisi/yetkililerinin kendi hesabında tanımlı olan iletişim adreslerine iletilmektedir. Bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış veya geç yapılmış olması, tebligatın geçerliliğini etkilememektedir.

23. E-TEBLİGAT BİLGİLENDİRME HİZMETİ ÜCRETLİ Mİ?

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS)’nde e-tebligat adresine tebligat geldiğine dair bilgilendirilmek isteyen hesap sahiplerinin öncelikle iletişim bilgilerini sisteme kaydederek doğrulamaları gerekmektedir. Gerçek kişi hesaplarına gönderilen tebligatlara ait bilgilendirme iletileri kısa mesaj alma özelliği olan telefona ve elektronik posta adresine ücretsiz olarak gönderilmektedir. Tüzel ve Kamu hesaplarına gönderilen tebligatlara ait bildirimler e-posta adreslerine ücretsiz olarak gönderilmektedir. SMS ile bilgilendirme iletileri ise kamu/tüzel hesabında tanımlı işlem yetkililerinden birine ücretsiz olarak diğer yetkililere ise ücretli olarak gönderilmektedir. • Detaylı bilgilere https://www.etebligat.gov.tr/uets-sms-bilgilendirme-ucreti-hakkinda-bilgilendirme/ adresinden ulaşabilirsiniz

24. UETS SAKLAMA ALANI NE KADARDIR?

100 MB saklama alanı (arşiv alanı) tüm kullanıcılar için ücretsizdir. 30 GB’a kadar ek arşiv alanı, ücreti karşılığı alınabilmektedir.

25. UETS SAKLAMA ALANIM DOLDUĞUNDA NE YAPMALIYIM?

UETS’de 100 MB depolama alanı ücretsiz olarak sunulmaktadır. 100 MB depolama alanının dolması halinde 6. ayını dolduran tebligatlar eski tarihli olandan başlanarak silinmektedir. Tebligatların silinmemesi için PTT tarafından satışa sunulan ek arşiv alanı paketlerinden satın almanız gerekmektedir.

26. UETS DELİL KAYDI NEDİR?

Tebligatın; • Tebligatı çıkaran merciden Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) tarafından teslim alındığına, • Muhatabın elektronik tebligat adresine teslim edildiğine, • Okunduğuna ve • Usulen tebliğ edilmiş sayıldığına dair üretilen ve elektronik sertifika ile imzalanmış kayıtlardır. Delil kayıtları, aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılır.

27. UETS DELİL KAYITLARINA NASIL ULAŞABİLİRİM?

PTT AŞ, UETS üzerinden gönderilen elektronik tebligatın muhatabın adresine ulaşıp ulaşmadığına dair delil kayıtlarını tutmakta ve bu kayıtları, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciye derhâl ve en geç yirmi dört saat içinde bildirmektedir. Hesap sahipleri, UETS hesaplarının sol tarafında yer alan menüden ‘Delil Sorgulama’ sekmesini seçerek istenen tebligata ilişkin delil kayıtlarını görüntüleyebilmektedir.

28. UETS DELİL KAYITLARININ SAKLANMA SÜRESİ NE KADARDIR?

UETS’ye ilişkin deliller PTT AŞ tarafından 30 yıl boyunca muhafaza edilir.

29. E-TEBLİGAT (UETS) ADRESİMİ KAPATABİLİR MİYİM?

• Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar için, zorunluluk ortadan kalktığı takdirde; bağlı olunan ilgili kurum, kuruluş veya birik tarafından bir ay içinde PTT AŞ’ye gerekli bildirim yapılır. Bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde PTT AŞ tarafından adres kullanıma kapatılır. • İsteğe bağlı olarak elektronik tebligat adresi alan gerçek ve tüzel kişiler için, ilgilinin talebi üzerine e-tebligat adresi, talep tarihinden itibaren bir ay içinde PTT AŞ tarafından kullanıma kapatılır. • Ölüm, kısıtlılık, ceza infaz kurumuna girme, askerlik hizmeti ve iflas gibi hukuki ve fiili sebeplerle elektronik tebligat hizmetinden yararlanma imkânı ortadan kalkmış hesap sahibinin elektronik tebligat adresi, PTT AŞ tarafından kullanıma kapatılır. • Kapatma işlemi ilgili kurum, kuruluş veya birlikler ile PTT’nin sistemi arasında sağlanacak entegrasyon çerçevesinde otomatik olarak da yapılabilir.

30. KAPATILAN E-TEBLİGAT ADRESİMİ TEKRAR KULLANIMA AÇABİLİR MİYİM?

Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresi, aynı hesap sahibinin talebi üzerine yeniden aktif edilerek kullanıma açılabilir.

31. KULLANIMA KAPATILAN ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİ FARKLI BİR KULLANICIYA TAHSİS EDİLİR Mİ?

Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresi farklı bir kullanıcıya tahsis edilemez.

32. ANA VE ALT İŞLEM YETKİLİSİ KİMDİR, GÖREVLERİ NELERDİR?

Ana İşlem Yetkilisi; tüzel kişiliğin e-tebligat hesabına ilişkin işlemleri, tüzel kişi nam ve hesabına yapan, yetkilendirilmiş gerçek kişi veya kişilerdir. 30617 Sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; “Ana işlem yetkilisinin görev ve yetkileri şunlardır: • Alt işlem yetkililerini belirlemek, bunları UETS’ye eklemek veya çıkarmak. • UETS’de alt işlem yetkililerine rol tanımlamak. • Gerektiğinde alt işlem yetkililerinin yapacağı tüm işlemler ile diğer teknik işlemleri yürütmek.” Alt İşlem Yetkilisi: E-tebligat hesabına ilişkin bazı işlemleri tüzel kişi nam ve hesabına gerçekleştirmek üzere ana işlem yetkilisi tarafından kimlik doğrulaması yapılarak yetkilendirilmiş gerçek kişi veya kişilerdir. 6 Aralık 2018 tarihli 30617 Sayılı Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin 13. maddesinin 3. fıkrası uyarınca; “Alt işlem yetkilisi, ana işlem yetkilisince kendisine verilen yetki kapsamında verilere ulaşabilir.”

33. TÜZEL VE KAMU HESABINA KAÇ İŞLEM YETKİLİSİ TANIMLANABİLİR?

Tüzel ve kamu hesaplarına en az bir, en fazla on ana işlem yetkilisi tanımlanabilir. Alt işlem yetkilisi tanımlanmasında sayı sınırı bulunmamaktadır.

34. İŞLEM YETKİLİSİ TANIMLAMA İŞLEMİNİ NASIL GERÇEKLEŞTİREBİLİRİM?

Kamu kurumu ve tüzel kişi UETS hesaplarına ana işlem yetkilisi ya da alt işlem yetkilisi tanımlama işlemlerini; online olarak sistem üzerinden ya da gerekli belgelerle birlikte PTT Merkezlerine başvuru yaparak gerçekleştirebilirsiniz.

35. UETS ADRES REHBERİ NEDİR?

UETS’de tüm elektronik tebligat adreslerine ilişkin bilgilerin kaydedildiği elektronik rehberdir. UETS Adres Rehberi’ni tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler (gönderici hesabı olanlar) kullanabilmektedir. Sadece Alıcı olan hesaplar Adres Rehberi’ni kullanamaz. Adres Rehberi, tebligat gönderici kurumlar tarafından UETS web arayüzünden kullanılabileceği gibi, entegrasyon aracılığı ile de kullanılabilir.

36. UETS’NİN DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMU HANGİSİ?

Adalet Bakanlığı, PTT AŞ’nin elektronik tebligat hizmetini mevzuata uygun olarak verip vermediğini resen veya şikâyet üzerine her zaman denetleyebilir.

37. UETS HESABIMI KULLANABİLMEK İÇİN KEP ADRESİ ALMAM GEREKLİ Mİ?

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’nin 1 Ocak 2019 tarihinde devreye girmesi ile birlikte mevcut Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sisteminde tebligat hizmeti kaldırılmış olup elektronik yazışma ve elektronik ileti hizmetleri devam etmektedir. Elektronik tebligat göndermek ve almak için PTT tarafından kurulan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden adres alma zorunluluğu vardır. Diğer KEP hizmet sağlayıcılarından ve PTT’den alınmış olan KEP adresleri e-tebligat işlemleri için kullanılmamaktadır.

38. MEVCUT KEP ADRESİMDEKİ E-TEBLİGAT HİZMETİYLE DEVAM EDEBİLİR MİYİM?

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi’nin devreye alınmasıyla birlikte mevcut KEP adresinden e-tebligat hizmeti verilmeyecek olup UETS üzerinden yeni bir elektronik tebligat adresi alınması gereklidir.

39. UETS ÜZERİNDEN TEBLİGAT DIŞINDA İLETİ (MAİL, KEP İLETİSİ) GÖNDERİLİYOR MU?

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) ile 7201 Sayılı Tebligat Kanunu kapsamında tebligat çıkarmaya yetkili kurumlar tarafından e-tebligat gönderimi gerçekleştirilebilmektedir. Mail ve KEP iletisi gönderilmemekte ve alınmamaktadır.