İnternet BankacılığıOnline İşlemler

Hizmetlerimiz

Aydınlatma Metni

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ (UETS) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca ‘veri sorumlusu’ sıfatını haiz Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (‘PTT’), kişisel verileri toplanan ve Kanun’da ‘ilgili kişi’ olarak tanımlanan siz veri sahiplerini, kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması süreçleri ve Kanun kapsamındaki haklarınız hususlarında aydınlatmaktadır.

 

1.Veri Sorumlusu

 

PTT, kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerinde, Kanun’un 3/1-(ı) maddesinde tanımlanan ‘veri sorumlusu’ olarak hareket etmek suretiyle kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlemektedir.

PTT, veri sorumlusu olarak, veri kayıt sistemini kurmak, yönetmek ve veri güvenliğine ilişkin idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda, verilerinizi Kanun’un 3/1-(ğ) maddesinde tanımlanan ‘veri işleyen’ sıfatını haiz üçüncü kişilere de işletebilecektir.

 

2.İşlenen Kişisel Veriler

 

 Elektronik Tebligat hizmeti kapsamında T.C. kimlik numarası, Ad Soyad, Doğum Tarihi, Ünvan, İmzaE-tebligat adresinin hesap bilgileri, Telefon numarası, Adres bilgisi, E-posta, KEP adresi, Oluşturulan Elektronik Tebligat Adresi, IP Adresi verileriniz işlenmektedir.

 

3.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Amaçları

 

 Kişisel verileriniz, PTT tarafından, aşağıda açıklanan hukuki sebepler ve işleme amaçları kapsamında, PTT Genel Müdürlük Birimleri, PTT Merkezlerinde veya internet sitesi üzerinden doldurduğunuz ön başvuru formu, çağrı merkezi veya Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında tebligatların elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar için Yönetmeliğin 6. maddesi kapsamında başvuru yapan ilgili kurum, kuruluş veya birlik vasıtasıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı veya elektronik olarak toplanmaktadır.

 

4.Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları

 

PTT tarafından toplanan kişisel verileriniz, PTT’nin 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu,  7201 sayılı Tebligat Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılmış Elektronik Tebligat Yönetmeliği başta olmak üzere üzere ilgili tüm ulusal/uluslararası mevzuat ve ulusal/uluslararası yetkili otoritelerce bunlara dayanarak yayımlanmış olan ikincil düzenlemelerden ve ayrıca taraf olduğu tüm sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi; E-tebligat başvurunuzun alınması, değerlendirilmesi, E-Tebligat adresinizin tanımlanması, hesap aktivasyonunun sağlanması ve talebiniz halinde hesabın kapatılması işlemlerinin yerine getirilmesi; E-tebligat altyapısının gereği gibi kesintisiz olarak sürdürülebilmesi, bu kapsamda PTT Genel Müdürlük Birimleri’nin gerekli operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki ve ticari güvenliğinin temini amaçlarıyla ve Kanun’un 4.maddesindeki ilkelere uygun olarak, 5/II-a, 5/II-c maddesinde düzenlenen işlenme şartları dahilinde işlenmektedir.

 

Bu hususta daha detaylı bilgilere www.ptt.gov.tr adresinde ‘Gizlilik’ sekmesi altında yer alan “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası”ndan erişebilirsiniz.

 

  

5.Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarım Amaçları

 

 PTT tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlarla, tüm ulusal/uluslararası mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi veya kuruluşlar (BTK, MASAK, adli ve idari makamlar, diğer resmi kurum ve kuruluşlar ve kişiler) ile PTT’nin yetkililerine, iş ortaklarına, veri işleyen sıfatını haiz firmalara, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. Maddesinde yer alan kişisel verilerin aktarılması şartları ile 5. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

6.Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

 

 PTT tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlar kapsamında, Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin 15. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari otuz (30) yıl olarak düzenlenen yasal saklama süresi ile işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar işlenmektedir. Belirtilen sürenin sona ermesinden sonra, kişisel verileriniz Kanun’un 7. maddesi uyarınca silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

7.Yasal Haklarınız

 

 Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sorumlusu olarak PTT’ye başvurarak;

 

-Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 

-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

-Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

-Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar (Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâli) çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

-İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

-Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

haklarınız bulunmaktadır. Kanun’un 28. maddesinde öngörülen istisnai haller saklıdır.

 

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.ptt.gov.tr adresinde ‘Gizlilik’ sekmesi altında yer alan “Başvuru Formu”nu doldurmak ve bu formda yer alan yöntemleri kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içinde kural olarak ücretsiz, ancak istisnaen ek bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret karşılığında sonuçlandırılacaktır.

 

SAYGILARIMIZLA,

 

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ