İnternet BankacılığıOnline İşlemler

Hizmetlerimiz

Aydınlatma Metni

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ


KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) HESABI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN


AYDINLATMA METNİ


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca ‘veri sorumlusu’ sıfatını haiz Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (‘PTT), kişisel verileri toplanan ve Kanun’da ‘ilgili kişi’ olarak tanımlanan siz veri sahiplerini, kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması süreçleri ve Kanun kapsamındaki haklarınız hususlarında aydınlatmaktadır.

1.Veri Sorumlusu

PTT, kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerinde, Kanun’un 3/1-(ı) maddesinde tanımlanan ‘veri sorumlusu’ olarak hareket etmek suretiyle kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirlemektedir.


PTT, veri sorumlusu olarak, veri kayıt sistemini kurmak, yönetmek ve veri güvenliğine ilişkin idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda, verilerinizi Kanun’un 3/1-(ğ) maddesinde tanımlanan ‘veri işleyen’ sıfatını haiz üçüncü kişilere de işletebilecektir.


2. İşlenen Kişisel Veriler


KEP hizmeti kapsamında ad-soyad, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cep telefonu, adres, telefon no, imza, e-mail, hesap numarası, ilgili banka iban bilgileri, posta göndericisi/göndericinin yasal temsilcisi ve posta alıcısı/alıcının yasal temsilcisine ait isim, soy isim, unvan, kurum/firma adı, T.C. kimlik numarası, KEP adresi, IP adresi verileriniz işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Amaçları


Kişisel verileriniz, PTT tarafından, aşağıda açıklanan hukuki sebepler ve işleme amaçları kapsamında, PTT Genel Müdürlük Birimleri, PTT İşyerleri, sözleşme, başvuru formu, dilekçe, internet sitesi, çağrı merkezi aracılığıyla toplanmaktadır.


4. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları


PTT tarafından toplanan kişisel verileriniz, PTT’nin 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1525 inci maddesine dayanılarak çıkarılan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ başta olmak üzere ilgili tüm ulusal/uluslararası mevzuat ve ulusal/uluslararası yetkili otoritelerce bunlara dayanarak yayımlanmış olan ikincil düzenlemelerden ve ayrıca taraf olduğu tüm sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi; KEP hesabı başvurunuzun alınması, değerlendirilmesi, hesabın açılması, işletilmesi ve talebiniz halinde kapatılması işlemlerinin yerine getirilmesi; KEP hesabı altyapısının gereği gibi kesintisiz olarak sürdürülebilmesi kapsamında PTT Genel Müdürlük Birimleri’nin gerekli operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki ve ticari güvenliğinin temini amaçlarıyla ve Kanun’un 4.maddesindeki ilkelere uygun olarak, 5/II-a maddesinde düzenlenen işlenme şartları dahilinde işlenmektedir.


Bu hususta daha detaylı bilgilere https://www.ptt.gov.tr/adresinde ‘Gizlilik’ sekmesi altında yer alan “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası”ndan erişebilirsiniz.


5. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarım Amaçları


PTT tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlarla, tüm ulusal/uluslararası mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi veya kuruluşlar (BTK, MASAK, adli ve idari makamlar, diğer resmi kurum ve kuruluşlar ve kişiler) ile PTT’nin yetkililerine, iş ortaklarına, Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ’e uygun olarak onayınızın alınmış olması halinde Rehbere erişimi olan üçüncü kişilere Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. maddesinde yer alan kişisel verilerin aktarılması şartları ile 5.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.


6. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi


PTT tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlar kapsamında, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde asgari yirmi (20) yıl olarak düzenlenen yasal saklama süresi ile işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar işlenmektedir. Belirtilen sürenin sona ermesinden sonra, kişisel verileriniz Kanun’un 7. maddesi uyarınca silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.


7. Yasal Haklarınız


Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sorumlusu olarak PTT’ye başvurarak;


 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar (Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâli) çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır. Kanun’un 28. maddesinde öngörülen istisnai haller saklıdır.


Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.ptt.gov.tr/ adresinde ‘Gizlilik’ sekmesi altında yer alan “Başvuru Formu”nu doldurmak ve bu formda yer alan yöntemleri kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içinde kural olarak ücretsiz, ancak istisnaen ek bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret karşılığında sonuçlandırılacaktır.


SAYGILARIMIZLA,


POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ


POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ


ELEKTRONİK İMZA (E-İMZA) BAŞVURULARINA ARACILIK İŞLEMLERİNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN


AYDINLATMA METNİ


Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (‘PTT’) olarak, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu madde 8’de tanımlanan e-imza hizmet sağlayıcısı şirketlerin, e-imza başvurusu alma işlemlerine sadece aracılık etmekteyiz. Bu itibarla, kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz e-imza hizmet sağlayıcısı şirketin verdiği yetkiye dayanarak onun adına işlenmektedir.


İşbu metin ile, Kanun’da ‘ilgili kişi’ olarak tanımlanan siz veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi süreçleri ve Kanun kapsamındaki haklarınız hususlarında aydınlatmaktayız.


1.Veri Sorumlusu


PTT Merkezlerinden yapacağınız e-imza başvurusu işlemlerinde anlaşmalı e-imza hizmet sağlayıcısı şirket, Kanun’un 3/1-(ı) maddesinde tanımlanan ‘veri sorumlusu’ sıfatını haizdir.


PTT olarak, veri sorumlusu anlaşmalı şirketin verdiği yetkiye dayanarak, e-imza başvurularının alınması işlemine aracılık yapmak suretiyle onun verdiği yetkiye dayanarak ve onun adına kişisel verileri işlemekteyiz. Kanun’un 12’nci maddesi gereği PTT’nin veri işleyen olarak sorumluluğu, anlaşmalı şirket adına işlediği kişisel verilerin güvenliği ile sınırlı olmaktadır.


2. İşlenen Kişisel Veriler


E-imza başvurusu kapsamında, veri sorumlusu anlaşmalı şirket tarafından toplanmasına karar verilen kişisel verileriniz; ad soyad, T.C. kimlik numarası, e-posta, telefon numarası, adres, anne kızlık soyadı, imza verilerinizdir.


3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Amaçları


Veri sorumlusu anlaşmalı şirket tarafından toplanmasına karar verilen kişisel verileriniz, PTT tarafından, aşağıda açıklanan hukuki sebepler ve işleme amaçları kapsamında, PTT İşyerlerinde yer alan e-imza başvuru formu aracılığıyla toplanmaktadır.


4. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi, Hukuki Sebepleri ve İşleme Amaçları


Anlaşmalı şirket adına PTT tarafından toplanan kişisel verileriniz, PTT’nin 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili tüm ulusal/uluslararası mevzuat ve ulusal/uluslararası yetkili otoritelerce bunlara dayanarak yayımlanmış olan ikincil düzenlemelerden; 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu madde 8’de tanımlanan e-imza hizmet sağlayıcısı şirketler ile imzaladığı protokoller başta olmak üzere taraf olduğu tüm sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi; bu şirketler adına e-imza başvurunuzun alınması ve şirkete gönderilmesi kapsamında PTT Genel Müdürlük Birimleri’nin gerekli operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki ve ticari güvenliğinin temini amaçlarıyla ve Kanun’un 4.maddesindeki ilkelere uygun olarak, 5/II-c maddesinde düzenlenen işlenme şartları dahilinde işlenmektedir.


Bu hususta daha detaylı bilgilere https://www.ptt.gov.tr/ adresinde ‘Gizlilik’ sekmesi altında yer alan “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası”ndan erişebilirsiniz.


5. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarım Amaçları


Anlaşmalı şirket adına PTT tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu metinde açıklanan amaçlarla, tüm ulusal/uluslararası mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi veya kuruluşlara (BTK, MASAK, adli ve idari makamlar, diğer resmi kurum ve kuruluşlar ve kişiler) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. maddesinde yer alan kişisel verilerin aktarılması şartları ile 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.


6.Yasal Haklarınız


Kişisel veri sahibi olarak, Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sorumlusu anlaşmalı şirket veya PTT’ye başvurarak;


 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar (Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâli) çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır. Kanun’un 28. maddesinde öngörülen istisnai haller saklıdır.


PTT’ye yapacağınız başvurularda, bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi https://www.ptt.gov.tr/ adresinde ‘Gizlilik’ sekmesi altında yer alan “Başvuru Formu”nu doldurmak ve bu formda yer alan yöntemleri kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Talebiniz en kısa sürede ve her halde en geç otuz (30) gün içinde kural olarak ücretsiz, ancak istisnaen ek bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret karşılığında sonuçlandırılacaktır.


SAYGILARIMIZLA,


POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ