İnternet BankacılığıOnline İşlemler

Hizmetlerimiz

HGS Acentelik İlanı

    Herhangi bir dosya eklenmemiş.

T.C.
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ
.......... PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

HGS ACENTELİK İLANI

Gerçek ve tüzel kişilere, teminat alınmak suretiyle, paralı geçiş yapan köprü ve otoyollarda, HGS kart/etiket satışı ve yüklemesi ile birlikte, posta-kargo hizmetleri haricinde PTT şubelerinde verilen PTTBank hizmetlerini de vermek üzere otomasyon sistemine açık PTT Acentelikleri verilecektir. Ayrıca otoyollarda açılacak olan giriş ve çıkış gişelerinde gerçek/tüzel tek kişiye en fazla iki acentelik verilebilecektir.
PTT Acentesine, yürürlükte bulunan mevzuata göre ödenecek KDV düşüldükten sonra her ay ilk 100.000,00 TL'ye kadar yaptığı kart/etiket satışı ile yükleme tutarının yüzde beşi oranında, 100.000,00 TL üzeri olan tahsilatın ise binde beşi oranında, kabul ettiği havale/çek hizmetlerinden elde edilen gelirden % 50 oranında, sözleşmeye dayalı olarak yürütülen hizmetler karşılığında Kuruluşumuzca alınan komisyonun % 40' ı oranında bey'iye verilecektir. Ancak acenteye yaptığı havale/çek işlemleri ile sözleşmeye dayalı işlemler karşılığında verilen bu bey'iye miktarı Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi'nin yurtiçi posta havalesi (TL) ilk kademe ücretinin beş yüz katını geçmeyecektir, geçen miktar için bey'iye verilmeyecektir.
Bir önceki takvim yılı içerisinde acentelere ödenen en yüksek bir aylık bey'iye gözetilmek suretiyle, PTT Yönetim Kurulunca belirlenecek aylık miktardan daha az aylık bey'iye elde eden acentelere, PTT Yönetim Kurulunca belirlenecek oranlara göre her ay yardım yapılabilecektir.
Buna göre; Yönetim Kurulumuzun 03/05/2013 tarihli ve 169 sayılı kararı gereğince; bir ayda net 2.000,00 TL'nin altında gelir elde eden acentelere, bey'iye ve yardım miktarı toplamı net 2.000,00 TL'ye tamamlanacak şekilde yardım yapılacak, net 2.000,00 TL'nin üzerinde bey'iye alan acentelere ise yardım yapılmayacaktır. Takip eden yıllarda acentelere verilen bey'iye ve yardım miktarı toplamı, aylık asgari brüt ücret tutarında yapılacak artış oranına endeksli olarak değiştirilecektir.
Bu kapsamda; Başmüdürlüğümüz hizmet sahası dahilinde açılacak aşağıda belirtilen acenteliklere en az bir yıllık sözleşme imzalanması suretiyle görevlendirme yapılacaktır.
İlan süresi 19-26 Mart 2018 tarihleri arasındadır. İstekliler ilan tarihini takip eden 10 günlük sürenin son günü olan 05.04.2018 tarihi mesai saati bitimine kadar başvuru yapabilecektir.
Acentelik başvurusunda bulunacak gerçek kişilerde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin temsilcilerinde;
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Reşit ve mümeyyiz olmak,
c) Bir yargı kararı ile kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak,
e) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
f) PTT merkez müdürlüğünce bu Yönetmeliğin 11 inci maddesine göre uygunluğu kabul edilen bir işyerini temin etme imkanına sahip bulunmak, şartları aranacaktır.
Acenteliğe istekli olan;
a) Gerçek kişiler için;
1) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
2) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya PTT tarafından onaylanmış sureti,
3) Adli sicil kaydı bulunmadığına dair yazılı beyanı,
4) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,
5) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı.
b) Tüzel kişiler için;
1) Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya PTT tarafından onaylı sureti,
2) Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişilere ait imza sirküleri aslı veya PTT tarafından onaylı sureti,
3) Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişiler için adli sicil kaydı bulunmadığına dair yazılı beyanı,
eklenmek suretiyle ilanda gösterilen PTT merkez müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurabileceklerdir.
Acenteliklere ilişkin tüm dokümanlar ............. PTT Başmüdürlüğü, ilanda belirtilen PTT Merkez Müdürlüklerinde ve www.ptt.gov.tr adresinden temin edilebilecektir. .../.../2018

PTT İDARESİ, ACENTELİK AÇILACAK AŞAĞIDA ADIGEÇEN YERLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA YETKİSİNE SAHİPTİR.
Kamuoyuna duyurulur.

BAŞMÜDÜRLÜĞÜİLÇESİBAĞLANACAĞI MERKEZACENTELİĞİN ADI
İSTANBUL AVRUPA YAKASIESENYURTESENYURTESENYURT ÇIKIŞ HGS