İnternet BankacılığıOnline İşlemler

Hizmetlerimiz

Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü Kayapınar PDM Binası Kiralı Alanda Tadilat Hizmet Alımı İşi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

    Herhangi bir dosya eklenmemiş.
Duyuru Tarihi28-02-2023
İhale Tarihi08-03-2023
İhale KonusuDiyarbakır PTT Başmüdürlüğü Kayapınar PDM Binası Kiralı Alanda Tadilat Hizmet Alımı İşi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
Açıklama

İHALE İLANI

 

T.C.POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş.

DİYARBAKIR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

YAPI VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜDiyarbakır PTT Başmüdürlüğü Kayapınar PDM Binası Kiralı Alanda Tadilat Hizmet Alımı İşi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası:2023/207733
1-İdarenin
a) Adresi:İnönü Caddesi No:65 21102 SUR/DİYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası:4122511314 - 4122511039
c) Elektronik Posta Adresi:diyarbakir_yapi@ptt.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://www.ptt.gov.tr


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı:1 Adet Mevcut Binaya Tadilat Yapılması

b) Yapılacağı yer:Diyarbakır
c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi:Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü 2. kat Toplantı Salonu İnönü Caddesi No:65 SUR/DİYARBAKIR
b) Tarihi ve saati:08.03.2023 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 


4.1.4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
BIII grubu işler
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği, Mimarlık veya Makine Mühendisliği


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü 1. kat Muhasebe Müdürlüğü Veznesi İnönü Caddesi No:65 SUR/DİYARBAKIR adresine ödeme yapılarak satın alınabilir. 


7.2. İhale dokümanı Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü 7.Kat Yapı ve Teknoloji Müdürlüğü İnönü Caddesi No:65 SUR/DİYARBAKIR adresinde görülebilir ve 300 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.


8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü 2. kat Evrak Kayıt birimine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13- İdarece verilen süre uzatımı hariç, iş zamanında bitirilmediği takdirde geçen her takvim günü için hakedişten ihale bedelinin onbinde üçü (%0,03) tutarında gecikme cezası olarak kesilecektir. Ceza tutarı sözleşme bedelinin yüzde otuz (%30) unu aşamaz.

14- İhale saatinden önce veya sözleşme imzalanmaya kadar her aşamada tüm katılımcılara bildirilmek şartıyla ihalenin ertelenmesi, tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde PTT nin serbest olduğu ve bu nedenle isteklilerce PTT den herhangi bir hak talebinde bulunulamayacaktır.

 

13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.