İnternet BankacılığıOnline İşlemler

Hizmetlerimiz

Acentelik İlanı

    Herhangi bir dosya eklenmemiş.

 T.C.

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ

……….. PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

 

ACENTELİK İLANI

Gerçek ve tüzel kişilere teminat alınmak suretiyle PTT işyeri bulunmayan yerleşim yerlerinde PTT şubelerinde yürütülen hizmetleri vermek üzere otomasyon sistemine açık PTT Acentelikleri verilecektir.

          PTT Acentesine, yürürlükte bulunan mevzuata göre ödenecek KDV düşüldükten sonra her ay, kabul ettiği posta ve telgraf hizmetleri ile havale/çek hizmetlerinden elde edilen gelirden % 50 oranında, sözleşmeye dayalı olarak yürütülen hizmetler karşılığında Şirketimizce alınan komisyonun % 40' ı oranında bey'iye verilecektir.

          Bir önceki takvim yılı içerisinde acentelere ödenen en yüksek bir aylık bey'iye gözetilmek suretiyle, PTT Yönetim Kurulunca belirlenecek aylık miktardan daha az aylık bey'iye elde eden acentelere,  PTT Yönetim Kurulunca belirlenecek oranlara göre her ay yardım yapılabilecektir.

          Buna göre, Yönetim Kurulumuzun 04/02/2016 tarihli ve 49 sayılı kararı gereğince; 2016 yılından itibaren,brüt bey'iye miktarı 500 TL'nin altında olan acentelere brüt bey'iye ve destek primi tutarı toplamı net 1.000 TL'ye tamamlanacak şekilde, brüt beyi'ye miktarı 501-1.300  TL arasında olan acentelere brüt bey'iye ve destek primi tutarı toplamı net 1.300 TL 'ye tamamlanacak şekilde yardım yapılacak ve brüt bey'iye miktarı 1.300 TL'nin üzerinde olan acentelere yardım yapılmayacak, bununla birlikte brüt bey'iye miktarı 1.300 TL'nin üzerinde olup destek primi ödemesi yapılmayan ancak, elde ettiği bey'iyeden vergi vb. kesintilerin yapılması sonucu 1.300 TL'nin altında net bey'iye elde eden acentelere de bey'iye ve destek primi tutarı toplamı net 1.300 TL'ye tamamlanacak şekilde yardım yapılacaktır.

          Başmüdürlüğümüz hizmet sahası dahilinde açılacak, aşağıda belirtilen PTT Acentelikleri'ne en az bir yıllık sözleşme imzalanması suretiyle görevlendirme yapılacaktır.

          İlan süresi 09.01.2019  tarihi ile 15.01.2019 tarihi arasındadır. İstekliler ilan tarihini takip eden 10 günlük sürenin son günü olan 25.01.2019 tarihi mesai saati bitimine kadar başvuru yapabilecektir. (Süreler takvim günü olarak hesaplanacaktır.)

          Acentelik başvurusunda bulunacak gerçek kişilerde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunları'na göre kurulmuş tüzel kişilerin temsilcilerinde;  

          a) T.C. vatandaşı olmak,

          b) Reşit ve mümeyyiz olmak,

          c) Bir yargı kararı ile kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

          ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.       

          d) Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak,

          e) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

          f) PTT merkez müdürlüğünce PTT A.Ş. Acentelikleri Usul ve Esasların 10'uncu maddesine göre uygunluğu kabul edilen bir işyerini temin etme imkânına sahip bulunmak, şartları aranacaktır.

          Acenteliğe istekli olan; 

          a) Gerçek kişiler için;

          1) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

          2) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya PTT tarafından onaylanmış sureti,

          3) Adli sicil kaydı bulunmadığına dair yazılı beyanı,

          4) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

          5) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı.

          b) Tüzel kişiler için;

          1) Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya PTT tarafından onaylı sureti,

          2) Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişilere ait imza sirküleri aslı veya PTT tarafından onaylı sureti,

          3) Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişiler için adli sicil kaydı bulunmadığına dair yazılı beyanı,

eklenmek suretiyle ilanda gösterilen PTT Merkez Müdürlüğü'ne bir dilekçe ile başvurabileceklerdir.

          Acenteliklere ilişkin tüm dokümanlar ……………... PTT Başmüdürlüğü, ilanda belirtilen PTT Merkez Müdürlükleri'nde ve www.ptt.gov.tr adresinden temin edilebilecektir. …/…/2019

PTT İDARESİ, ACENTELİK AÇILACAK AŞAĞIDA ADI GEÇEN YERLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA YETKİSİNE SAHİPTİR.   

Kamuoyuna duyurulur.                           

………….. PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

BAŞMÜDÜRLÜĞÜBAĞLANACAĞI MERKEZACENTELİĞİN ADI
ANTALYAAKSUKURŞUNLU
ANTALYAALANYAPAYALLAR
AYDINKARACASUYAYKIN
AYDINBOZDOĞANHAYDERE
BURDURBUCAKBAĞSARAY
DENİZLİDENİZLİIRLIGANLI
İZMİRÖDEMİŞKAYAKÖY
İZMİRÇEŞMEREİSDERE
MERSİNTAŞUCUYEŞİLOVACIK
NİĞDEÇİFTLİKDİVARLI
SAMSUNHAVZAILICA ​


Not: Duyurunun bitim tarihinden itibaren on günlük başvuru süresi tanınmaktadır.