İnternet BankacılığıOnline İşlemler

Hizmetlerimiz

ACENTELİK İLANI

    Herhangi bir dosya eklenmemiş.

 T.C.

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ

……….. PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

 

ACENTELİK İLANI

Gerçek ve tüzel kişilere teminat alınmak suretiyle PTT işyeri bulunmayan yerleşim yerlerinde PTT şubelerinde yürütülen hizmetleri vermek üzere otomasyon sistemine açık PTT Acentelikleri verilecektir.

         PTT Acentesine, yürürlükte bulunan mevzuata göre ödenecek KDV düşüldükten sonra her ay,

  • Kabul ettiği her türlü posta gönderileri ile posta kargoları/kolileri ve telgraf hizmetlerinden elde ettiği gelirden % 21 oranında, dağıtım veya teslimini sağladığı kayıtlı ve kayıtsız gönderilerden Şirketimizin sağladığı gelirden % 27 oranında,
  • Kabul ettiği havale/çek hizmetlerinden elde edilen gelirden % 50 oranında,
  • Sözleşmeye dayalı olarak yürütülen hizmetler karşılığında PTT' nin aldığı komisyondan % 40 oranında bey'iye verilir.

Ayrıca, dağıtım yetkisi verilen acentelerce kayıtsız gönderilerde, dağıtımı yapılan gönderi adetleri baz alınarak, yürürlükteki Posta ve Telgraf Ücret Tarifesine göre gönderi türündeki pozisyonun ilk kademe ağırlığının % 27' si dikkate alınarak bey'iye miktarı hesaplanır.

 

Bir önceki takvim yılı içerisinde acentelere ödenen en yüksek bir aylık bey'iye gözetilmek suretiyle, PTT Yönetim Kurulunca belirlenecek aylık miktardan daha az aylık bey'iye elde eden acentelere,  PTT Yönetim Kurulunca belirlenecek oranlara göre her ay yardım yapılabilecektir.

          Buna göre, Yönetim Kurulumuzun 11/02/2022 tarihli ve 31 sayılı kararı gereğince; 2022 yılından itibaren, Brüt bey'iye miktarı 500 TL'nin altında olan acentelere brüt bey'iye ve destek primi tutarı toplamı net 1.500 TL'ye tamamlanacak şekilde yardım yapılması, Brüt beyi'ye miktarı 501-1.950 TL arasında olan acentelere brüt bey'iye ve destek primi tutarı toplamı net 1.950 TL'ye tamamlanacak şekilde yardım yapılması hüküm altına alınmıştır. Ayrıca Brüt bey'iye miktarı 1.950 TL ve üstünde olan acentelere yardım yapılmayacak, bununla birlikte brüt bey'iye miktarı 1.950 TL'nin üzerinde olup destek primi ödemesi yapılmayan ancak, elde ettiği bey'iyeden vergi vb. kesintilerin yapılması sonucu 1.950 TL'nin altında net bey'iye elde eden acentelere de bey'iye ve destek primi tutarı toplamı net 1.950 TL'ye tamamlanacak şekilde yardım yapılacaktır.

          Başmüdürlüğümüz hizmet sahası dahilinde açılacak, aşağıda belirtilen PTT Acenteliklerine en az bir yıllık sözleşme imzalanması suretiyle görevlendirme yapılacaktır.

          İlan süresi 24.01.2023 tarihi ile 31.01.2023 tarihi arasındadır. İstekliler ilan tarihini takip eden 10 günlük sürenin son günü olan 10.02.2023 tarihi mesai saati bitimine kadar başvuru yapabilecektir. (Süreler takvim günü olarak hesaplanacaktır.)

          Acentelik başvurusunda bulunacak gerçek kişilerde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerin temsilcilerinde;  

          a) T.C. vatandaşı olmak,

          b) Reşit ve mümeyyiz olmak,

          c) Bir yargı kararı ile kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

          ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.       

          d) Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak,

          e) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

          f) PTT müdürlüğünce PTT A.Ş. Acentelikleri Usul ve Esasların 10'uncu maddesine göre uygunluğu kabul edilen bir işyerini temin etme imkânına sahip bulunmak, şartları aranacaktır.

          Acenteliğe istekli olan; 

          a) Gerçek kişiler için;

          1) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

          2) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya PTT tarafından onaylanmış sureti,

          3) Adli sicil kaydı bulunmadığına dair yazılı beyanı,

          4) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

          5) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı.

          b) Tüzel kişiler için;

          1) Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya PTT tarafından onaylı sureti,

          2) Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişilere ait imza sirküleri aslı veya PTT tarafından onaylı sureti,

          3) Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişiler için adli sicil kaydı bulunmadığına dair yazılı beyanı, eklenmek suretiyle ilanda gösterilen PTT Müdürlüğü'ne bir dilekçe ile başvurabileceklerdir.

          Acenteliklere ilişkin tüm dokümanlar ……………... PTT Başmüdürlüğü, ilanda belirtilen PTT Müdürlükleri'nde ve www.ptt.gov.tr adresinden temin edilebilecektir. …/…/2023

PTT İDARESİ, ACENTELİK AÇILACAK AŞAĞIDA ADI GEÇEN YERLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA YETKİSİNE SAHİPTİR.   

Kamuoyuna duyurulur.                           

………….. PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Acentelik Adı                     İli                  İlçesi              Bağlanacağı Müdürlük Adı       Asgari Teminat Miktarı  

ACENTELİK LİSTESİ
SIRA NOBAŞMÜDÜRLÜĞÜACENTELİK ADIBAĞLI MÜDÜRLÜĞÜ
1GAZİANTEPBURÇ ESENTEPEŞAHİNBEY
2ŞANLIURFAHOROZKÖYEYYÜBİYE
3İZMİRKAYAKÖYÖDEMİŞ
4İZMİRKONAKLIÖDEMİŞ
5ADANATUZLAÇARŞI
6ADANAYAKAPINARKERESTECİLER SİTESİ​