İnternet BankacılığıOnline İşlemler

Hizmetlerimiz

MERSİN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TARSUS PTT MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI 3. VE 4. KATLARI KİRAYA VERME İLANI

    Herhangi bir dosya eklenmemiş.

TAŞINMAZ KİRAYA VERME İLANI 

MERSİN PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi mülkiyetine kayıtlı ve tabloda belirtilen  

Sıra

İli 

İlçesi

Mahallesi

Ada/ Parsel No

Vasfı

Kapalı Alan yüzölçümü (m2)

İhale Tarih ve Saati

Muhammen Bedel (TL) KDV hariç

 

% 3 Geçici Teminat (TL)

 

 

 

1

 

 

 

 

MERSİN

 

 

 

TARSUS

 

 

ŞEHİT MUSTAFA

 

277 ada, 16 parsel

 

Kargir PTT Hizmet Binası

 

 

 

3. kat 460,00 m2

 

 

 

07.12.2023 tarihi ve saat: 14:00

 

3. kat 

Aylık 13.750,00.-TL

Yıllık 165.000,00.-TL 

 

 

 

3. kat 4.950,00.-TL

 

 

 

 

2

 

 

 

 

MERSİN

 

 

 

TARSUS

 

 

ŞEHİT MUSTAFA

 

277 ada, 16 parsel

 

Kargir PTT Hizmet Binası

 

.

 

4. kat 460,00 m2

 

 

07.12.2023 tarihi ve saat: 15:00

 

4. kat

Aylık

13.750,00.-TL 

Yıllık 165.000,00.-TL

 

 

 

4. kat 4.950,00.-TL

 

 1) 1 nolu taşınmaz: Tarsus PTT Müdürlüğü hizmet binasının 3. katı 460,00 m2

     2 nolu taşınmaz: Tarsus PTT Müdürlüğü hizmet binasının 4. katı 460,00 m2 

özelliklere sahip İli, İlçesi, Mahalle, Ada, Parsel, Yüzölçümü, muhammen bedeli ile geçici teminat bedeli yukarıda yazılı olan taşınmazların kat kat ayrı olarak kapalı zarf usulü teklif alınmasını müteakip teklifleri uygun bulunan isteklilerle pazarlık yapmak suretiyle ilanlı ihale usulü ile ayrı ayrı kiraya verilecektir.

2) İhalenin yapılacağı yer: Mersin PTT Başmüdürlüğü Tescilli Borsa Binası 1. kat

Cami Şerif Mahallesi 5230 Sokak No: 2 Akdeniz/MERSİN adresinde

İrtibat telefon no: 0 324 238 90 10 - 1200

Faks no: 0 324 238 07 08

3) İhale konusu taşınmazların kiraya verilmesine ait idari şartnamesi, bilgiler ve teklif mektubunun örneği Mersin PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknoloji Müdürlüğünde çalışma saatleri olan 08:30/12:30-13:30/17:30 içerisinde görülebilir ve 500,00-TL karşılığı temin edilebilir. İhaleye katılacakların ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur.

4) İsteklilerin ihaleye iştirak edebilmeleri için teklif mektubu ile birlikte taşınmazın yıllık muhammen bedeli üzerinden % 3 (yüzde üç) oranında geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzun aslı, 7. Maddede belirtilen evraklar ile birlikte en geç son teklif verme 07.12.2023 tarih ve 14:00 saatine kadar Mersin PTT Başmüdürlüğü Yapı ve Teknoloji Müdürlüğüne elden teslim edilmesi veya iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla gönderilmesi gerekmektedir.

5) Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

7) İhaleye Katılabilmek İçin Gerekli Belgeler

7.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
      a)    Gerçek kişiler için;
         1) Kanuni ikametgah belgesi.
         2) Nüfus cüzdanı sureti.
       b)    Tebligat için adres beyanı, 
       c)    Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti.
       d)    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi ve imza sirküleri.
          1)    Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
          2)    Tüzel kişi olması halinde, şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
       e)    Şekli ve içeriği kira şartnamesinde 17. maddede belirtilen esaslara göre hazırlayacağı teklif mektubu.
       f)    Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
       g)    Kira şartnamesinin 12. maddesinde yazılan miktarda geçici teminat.
       h)    Her sayfası imzalı şartname (Ortak girişim olması halinde şartnameler ortakların tamamı tarafından imzalanacaktır.) ile şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz. 
        i)    İhaleye gireceklerin tevdi edecekleri belgeler asıl veya aslı noterce görülmüş tasdikli sureti olacaktır. Fotokopi olarak verilecek belgeler hiç verilmemiş sayılacaktır.
        j)    İş ortaklığı beyannamesi
7.2 İhaleye katılacakların ortak girişim olması halinde (a),(b),(c),(d),(f) bentlerinde belirtilen belgeleri ayrı ayrı sunulacaktır.

8) Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

9) Taşınmazların kiralanması ile ilgili ihale üst tabloda belirtilen gün ve saatte Mersin PTT Başmüdürlüğünde yapılacaktır.

10) PTT, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve mevzuatına tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya kiralama işlemini yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

İlan olunur.