İnternet BankacılığıOnline İşlemler

Hizmetlerimiz

Iğdır-Tuzluca Yük ve Yolcu Taşıma Müsaadeli Tali Posta Hattı Hizmet Alımı

 • 1-Standart_Formlar.zip

 • 2-Mal_ve_Hizmet_Alimlarina_Ait_Tip_idari_sartname.pdf

 • 3-Hizmet_Alimina_Ait_ihale_Ek_sartlari.doc

 • 4-Hizmet_Alimina_Ait_Sozlesme_Tasarisi.doc

 • 5-Teknik_sartname.zip

 • 6-ucuncu_Taraf_Bilgi_Koruma_Taahhutnamesi.doc

 • 7-Sozlesmeye_Ait_Gizlilik_ve_Kisisel_Verilerin_Korunmasina_iliskin_Ek_Sozlesme.doc

IĞDIR PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN

Hizmet alımı suretiyle Iğdır-Tuzluca posta hattında yük ve yolcu taşıma müsaadeli olarak posta taşıma işi yaptırılacaktır.

İhale Kayıt Numarası: 2023/1299773

 1. Adres: Söğütlü Mh. Kurtuluş Cd. No:2 K:3 Merkez/IĞDIR. Telefon: 0 (476) 227 5924. KEP Adresi: ptt.igdirbasmudurlugu@hs01.kep.tr
 2. İhalenin Adı: Iğdır-Tuzluca PTT Müdürlükleri Arası Yük ve Yolcu Taşıma Müsaadeli Tali Posta Hatları Hizmet Alımı.
 3. İhale konusu iş uzatma süresi hariç 01/01/2024-30/04/2027 tarihleri arasında 40 ay süreyle yaptırılacaktır.
 4. İhaleye çıkarılan posta hattında; Iğdır-Tuzluca PTT Müdürlükleri arasında posta taşıttırılacaktır.
 5. İhale 05/12/2023 tarihinde saat 14:30’da Başmüdürlüğümüz İşletme Müdürlüğü makam odasında yapılacak olup, ihaleye katılabilme şartları ile istenilen belgeler sözleşme ve şartnamede gösterilmiştir.
 6. İstekliler; ihaleye ilişkin teklif mektuplarını ve istenilen yazılı belgelerin tamamını 05/12/2023 günü saat:14:30’a kadar Iğdır PTT Başmüdürlüğü Satınalma Şefliğine elden verebilecekleri gibi alma haberli olarak kayıtlı gönderi şeklinde gönderebilecektir. Ancak, postadaki muhtemel gecikmelerden Şirketimiz sorumlu değildir.
 7. İhaleye ilişkin Sözleşme ve Şartname Iğdır PTT Başmüdürlüğü Muhasebe ve Finans Şefliği veznesinden KDV dahil 200,00 TL. bedel ile makbuz karşılığında temin edilebilir. Sözleşme ve Şartnamenin satın alındığına dair makbuz istenilen belgeler arasında sayılacaktır.
 8. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süreli geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 9. Geçici teminatı tutarı, istekli tarafından teklif edilecek (KDV hariç) aylık bedel ile 40 aylık taahhüt süresinin çarpımı sonucunda bulunacak tutarının % 3’ünden (yüzde üç) az olmamak üzere isteklilerce belirlenecektir. Geçici teminatın teminat mektubunun süresi teklifin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla olmalıdır. Teminatın Tedavüldeki Türk Parası veya Devlet İç Borçlanma Senedi olması halinde ihale saatine kadar Iğdır PTT Başmüdürlüğü Muhasebe ve Finans Şefliği veznesine yatırılması gerekmektedir. 
 10. Posta taşıma işi için, hizmet alımı ihalesi yapılacaktır. İlk teklifin kapalı yazılı olarak alınması sonrası 3 (üç) tur şeklinde sözlü açık eksiltme ve en son kapalı yazılı teklif alınması şeklinde yapılacaktır.
 11. İsteklilerin vermiş olduğu belgelerin sahte olduğunun tespiti halinde, teminatı İdareye gelir kaydedilecek ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 12. İhale saatinden önce veya sözleşme imzalanıncaya kadar her aşamada, tüm katılımcılara bildirilmek şartıyla ihalenin ertelenmesi, tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde PTT serbest olup, isteklilerce PTT’den herhangi bir hak talebinde bulunulamayacaktır.
 13. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER İLE YETERLİK DEĞERLENDİRMESİNDE UYGULANACAK KRİTERLER

a) İhale tarihi itibariyle mesleki faaliyetten men edilmediğine dair bilgiyi içeren mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

1- Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c- Teklif mektubu,

ç- Geçici teminat,

d-Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

e- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

f- Şartname satın alındığına dair makbuz,

g- Söz konusu hizmet alımında kullanılacak araca ait Yetki Belgesi ve taşıma işinde kullanılacak aracın bu yetki belgesine kayıtlı olduğunu gösterir "Taşıt Kartı" belgesi,

ğ- Söz konusu hizmet alımında kullanılacak araca ait Araç Tescil Belgesi,

h- Nüfus Cüzdan Örneği,

ı- İhaleye katılmak istenildiğine dair tebligat adresini gösterir dilekçe,

Posta hattına ilişkin özel şartlar:

Iğdır-Tuzluca Müdürlüklerimizde posta taşıma işi haftada 5 (Beş) seferli (gidiş-dönüş) olarak yapılacaktır. İşyerlerimiz arasında hangi saatlerde posta taşınacağı (sefer tarifesi) hakkında Iğdır PTT Başmüdürlüğü İşletme Müdürlüğünden bilgi alınabilir. Başmüdürlüğümüz sefer tarifesinde her zaman değişiklik yapmaya yetkilidir.

 1.  Posta taşıma işi, 1 (bir) adet taşıt ile yapılacak olup, aracın istiap haddi (net yük taşıma kapasitesi) asgari 900 Kg. olacaktır. İstiap haddi olarak, taşıt ruhsatındaki “azami yüklü ağırlık” ile “net ağırlık” arasındaki fark esas alınacaktır. Taşıtlar, istekli adına kayıtlı olacak ve taşıt modeli asgari 2013 model olacaktır. Kiralık taşıtlarla ya da sonradan taşıt temin etmeye yönelik taahhütname ile ihaleye iştirak edilemez, edilmiş ise değerlendirme dışı bırakılır.
 2. Posta taşıma işi yük ve yolcu taşıma müsaadeli olup, postaların yükleme ve boşaltmasında en az 1 (Bir) mutemet/şoför çalıştırılacaktır.
 3. İsteklinin, Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında (ticari olarak yük veya yolcu taşımaya mahsus) durumuna uygun “Yetki Belgesi” sahibi olması ve taşıma işinde kullanılacak aracın bu yetki belgesine kayıtlı olduğunu gösterir "Taşıt Kartı"nın bulunması gerekmektedir.
 4. Yükleniciler, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 98. maddesinde sayılan hususlara uyacaklardır.
 5. Sözleşmenin “Fiyat Farkı” başlıklı 16.6. maddesindeki yük ve yolcu taşıma müsaadeli tali posta hattının akaryakıt fiyatının değişim oranından kaynaklı %50 oranında (LPG’li araçlar hariç) fiyat farkı ödenecektir.