İnternet BankacılığıOnline İşlemler

Hizmetlerimiz

​ 2.000 ADET CEP TELEFONU SATIN ALINACAKTIR

    Herhangi bir dosya eklenmemiş.

Duyuru Tarihi02-03-2023
İhale Tarihi09-03-2023
İhale Konusu2.000 Adet Cep Telefonu “Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımı Prosedürü”nün 6.12 maddesine göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Açıklama

2.000 ADET CEP TELEFONU SATIN ALINACAKTIR

2.000 Adet Cep Telefonu “Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımı Prosedürü"nün 6.12 maddesine göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1- İdarenin;

a) Adı / Adresi: Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 F Blok Kat:1 Ulus Altındağ/ANKARA 

b) Telefon ve Faks Numarası: (312) 509 54 20 - (312) 309 56 16 

c) KEP Adres: ptt.satinalmadairebaskanligi@hs01.kep.tr

2-İhale konusu malın:

a)Niteliği, Türü ve Miktarı: 2.000 Adet Cep Telefonu

b)Teslim Yeri:  Ankara PTT Başmüdürlüğü Ana Depo Şube Müdürlüğü Kahramankazan/ANKARA adresine teslim edilecektir.

 

c) Teslim Tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 60 takvim günü içerisinde Ankara PTT Başmüdürlüğü Ana Depo Şube Müdürlüğü Kahramankazan/ANKARA adresine teslim edilecektir.       

3-İhalenin

a)İhale kayıt numarası: 2023/102993

b) İhale usulü: Açık İhale

c) Tekliflerin sunulacağı adres: PTT A.Ş. Satınalma Daire Başkanlığı Yatırım Malzemeleri Şube Müdürlüğü Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi F Blok Kat:1 06101 Ulus/ANKARA

ç) İhalenin yapılacağı adres: Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Satınalma Daire Başkanlığı Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 F Blok Kat:1 Ulus ANKARA

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 09.03.2023

e) İhale (son teklif verme) saati: 14:30

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: PTT A.Ş. Satınalma Daire Başkanlığı Toplantı Salonu

3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, alma haberli posta gönderisi ile de gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar PTT'ye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır.

4- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri:

4.1 İstekliler, ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerden istenilenleri teklifleri kapsamında PTT'ye sunarlar.

4.1.1 İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odası belgesi;

a) Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, ticaret ve/veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, Ticaret Sicil Tasdiknamesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3 Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

4.1.4 Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

4.1.5 Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.6 İsteklinin, ortak girişim olması halinde bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,

4.1.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde birinci fıkranın 4.1.1 ve 4.1.2 bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

4.1.8. İstenilmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi

 

4.1.9Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.1.9.1 İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,

c) İstekli Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç)  Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,

d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

İsteklilerin bu belgelerden herhangi birisini sunması yeterlidir.

4.1.9.2 İstekliler, teklif edilen cep telefonuna ait 1 (bir) adet numuneyi çevre donanımları ve aksesuarları ile birlikte orijinal ambalajında teklif aşamasında teslim edecek ve kutu üzerinde isteklinin bilgileri yazılı olacaktır.

4.1.9.3 Teklif edilen ürünler 3 (üç) yıl süreyle parça dâhil olmak üzere üretici garantisi altında olacaktır. Teklif edilen ürünler için istekli T.C. Ticaret Bakanlığı web sayfasından alınan “Garanti Belgesi" örneğine uygun ve Üretici tarafından onaylanmış belgeyi teklif dosyasında sunulacaktır.

4.1.9.4. İstekliler, teklif ettikleri ürünler için üretici veya ithalatçı firma adına "Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi" ni teklifleri ile birlikte verecektir.

4.1.9.5 İstekliler, teklif edilen donanımların marka ve modellerini içeren orijinal CD, kitap veya broşürlerini teklifleri ile birlikte verecektir. Donanımlara ait orijinal dokümanlardaki teknik değerlerle, verilen teklifteki değerler birbiri ile aynı olacaktır.

4.1.9.6. Ekran camı çizilme ve kırılmaya dayanıklı en az Corning Gorilla Glass 3 olacak veya üretici tarafından çizilmeye ve kırılmaya karşı dayanıklı olduğunu garanti eden (test raporu vb.) belge teklif ile birlikte verecektir.

4.1.10. İş deneyim belgesi

İstekliler, son 5 yıl içerisinde kesin kabul işlemleri tamamlanan yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin teklif edeceği bedelin en az %10' u oranında iş deneyim belgesini veya teknolojik ürün deneyim belgesini teklif ile birlikte verecektir.

4.2. Benzer iş olarak kabul edilecek işler

4.2.1. Cep telefonu, mobil cihazlar (el terminali, tablet, dizüstü bilgisayar) kurulumu veya satışı veya teknik destek veya işletilmesi ile ilgili iş bitirme belgeleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

5-Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

6- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

7-İhale dokümanı 1) PTT A.Ş. Satınalma Daire Başkanlığı Yatırım Malzemeleri Şube Müdürlüğü Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 F Blok Kat:1 Ulus/ANKARA

2) www.ptt.gov.tr. adresinde görülebilir. PTT A.Ş. Satınalma Daire Başkanlığı Yatırım Malzemeleri Şube Müdürlüğü Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 F Blok Kat:1 Ulus/ANKARA adresinden ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 

8- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerinde ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. 

9- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır. 

10- İhale saatinden önce veya sözleşme imzalanıncaya kadar her aşamada, tüm katılımcılara bildirilmek şartıyla ihalenin ertelenmesi, tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde PTT'nin serbest olduğu ve bu nedenle isteklilerce PTT'den herhangi bir hak talebinde bulunulamayacaktır. 

11- Kesinti ve cezalar ile ilgili hususlarda ihale dokümanına göre işlem yapılacaktır. 

12- Doküman satış bedeli 1.000,00 Türk Lirasıdır.