​​

Kayıtlı Elektronik Posta

E-Tebligat


E-Tebligat Nedir?

E-Tebligat, Tebligat Kanunu'nda tebliğ çıkarmaya yetkili kılınan merciler tarafından elektronik ortamda hazırlanmış olan tebligatların değiştirilemez ve inkar edilemez bir şekilde kayıtlı elektronik posta yoluyla alıcılarına iletilmesidir.

E-Tebligat sistemine, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile tüzel ve özel tüm kişiler üye olabilecektir. Bu sistemde Tebligat Kanununda tebliğ çıkarmaya yetkili kılınan merciler elektronik tebligat gönderebilecek olup, muhataplar elektronik tebligat alabileceklerdir.

Elektronik tebligat adresi almak isteyen muhatapların elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta hesabı edinmeleri gerekmektedir.

 

7201 sayılı Tebligat Kanunu gereği elektronik tebligat sadece Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinden alınan Kep hesabı üzerinden yapılabilmektedir; ayrıca sistem üzerinden kurum ve kuruluşlar elektronik tebligat göndermeye başlamıştır.

Tebligat Kanunu gereği, "Anonim, Limited ve sermayesi paylara bölünmüş Komandit Şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur." Elektronik tebligat KEP adresine yapılabilmektedir.

Bu nedenle Anonim, Limited ve sermayesi paylara bölünmüş Komandit Şirketler için elektronik tebligata elverişli KEP adresi edinme zorunluluğu bulunmaktadır.

E-Yazışma


E-Yazışma Nedir?

Türkiye'nin bilgi toplumuna dönüşümü açısından stratejik öncelikleri ve 2006-2010 yılları arasında uygulanacak tedbirleri ortaya koyan Bilgi Toplumu Stratejisi 28/07/2006 tarih ve 26242 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile uygulamaya konmuştur.

Bilgi Toplumu Stratejisi eki Eylem Planı'nda yer verilen 73 no'lu "Ortak Hizmetlerin Oluşturulması" eylemi ile de kamu kurum ve kuruluşlarında ortak olarak yürütülen bazı fonksiyonların merkezi olarak sunumu konusunda çalışmalar yapılması öngörülmüş ve Kalkınma Bakanlığı söz konusu eylemin sorumlusu olarak tespit edilmiştir.

Bu eylem kapsamında; kamu kurum ve kuruluşları arasındaki resmi yazışmaların elektronik ortamda yürütülmesini sağlayacak ortak kurallar setinin geliştirilmesi amacıyla, 2010 yılı içerisinde Kalkınma Bakanlığı tarafından "e-Yazışma Projesi" başlatılmıştır.

 

Kamu Kurumları arasında yapılan yazışmaların elektronik ortamda yapılmasını teminen Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda Elektronik Yazışma projesi yürütülmektedir. Projede; Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı pilot kurumlar olarak yer almakta olup kendi aralarında elektronik yazışma paketlerini gönderip alma çalışmalarını yürütmektedirler.

Söz konusu işlemler başlangıçta Şirketimiz tarafından sağlanan güvenli altyapı ile sağlanırken KEP hizmetinin devreye girmesi ile birlikte KEP altyapısı kullanılarak yapılmaya başlanmıştır.

Pilot uygulama yapan bu 6 Kurumumuz arasında yürütülen çalışmalar halihazırda devam etmekte olup, Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı arasında yapılan test çalışmaları tamamlanarak iki Kurumumuz arasındaki yazışmaların PTT'nin KEP altyapısı kullanılarak gerçek ortamda yapılmasına 06.03.2014 tarihinden itibaren başlanmıştır.

Kalkınma Bakanlığı 25.04.2014 ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de 15.05.2014 tarihi itibariyle Kurumlar arasındaki yazışmalarını PTTKEP altyapısını kullanarak yapmaya başlamışlardır.

Mevzuat


Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Mevzuatı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

MADDE18-(3)

Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.

MADDE 1525-(1)

Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder.

MADDE 1525-(2)

Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunlarınsonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.


Elektronik Tebligat Mevzuatı

7201 sayılı Kanuna 7. maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
MADDE 7/a-(2) Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.

Sermaye şirketlerine ve kendilerine kep hesap adresi bildiren gerçek kişilere tebligatları kep hesap adreslerine yapmaları zorunludur.

İçerik2.jpg Bu durumda Tebligat çıkarmaya yetkili mercilerinde KEP hesabı kullanarak e-Tebligat göndermeleri zorunlu hale gelmiştir.

MADDE 7/a-(4) Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.


7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNUNUN 11.01.2011 tarihinde değiştirilen

1. maddesi :

 • Kazai merciler, (Mahkemeler, İcra Daireleri)
 • 10/12/2013 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli

 • (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri
 • (TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, Yüksek Yargı Organları vs.)

 • (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler,
 • (YÖK, ÖSYM, Üniversiteler, SSM, Karayolları G.M., TSE vs.)

 • (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar,
 • (RTÜK, BTK, SPDK, BDDK, EPDK, KİK vs.)

 • (IV) sayılı cetvelde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumları
 • (Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü)

 • ile ayrıca
 • (İl özel idareleri, Belediyeler, Köy Hükmi Şahsiyetleri, Barolar, Noterler)

  tarafından yapılacak elektronik ortam da dahil tüm tebligat, bu Kanun hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılır.

  Elektronik Tebligat, tebligat kanununda belirlenen tebligat çıkarmaya yetkili merciler tarafından hazırlanan tebligatların e-Tebligat Yönetmeliğine uygun olarak değiştirilemez ve inkar edilemez bir şekilde Kayıtlı Elektronik Posta (PTTKEP) yoluyla alıcılarına iletilmesidir.


  Elektronik Tebligat Yönetmeliği;

  MADDE 6 :

  (2) Tebligatı çıkaran mercinin merkezi yapıda bir bilişim sistemine sahip olması, işlemlerini elektronik ortamda yapması ve talebi halinde, merci bünyesinde bulunan tüm birimler için tek bir elektronik tebligat adresi kullanılır.Elektronik tebligat gönderme işlemi tebligatı çıkaran mercinin sistemi ile İdarenin (PTT) sistemi arasında yapılacak entegrasyonla sağlanır.

  Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma

  MADDE 7 :

  (1) Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır.

  (2) Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan muhatapların, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdinde ki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur.

  (3) Kendilerine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken muhataplara, elektronik tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde, Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Bu tebligatta ayrıca, müteakip tebligatların elektronik ortamda yapılacağı bildirilir.

  (4) Kendilerine elektronik yolla tebligat yapılması isteğe bağlı olan muhatapların, elektronik yolla tebligat almak istemeleri halinde, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdinde ki işlemlerinde elektronik tebligat adresini bildirmeleri gerekir. Bu muhatapların, tebliğ çıkaran merciye bildirdiği adresin elektronik tebligata elverişli olmaması halinde, bunlara, Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Bu durumda gönderilecek tebligata, muhatabın bildirmiş olduğu adresin, elektronik tebligata elverişli olmadığına ilişkin şerh düşülür.

  İdare tarafından elektronik tebligatın alınması ve muhataba iletilmesi

  MADDE 9 :

  (1) Kendisine elektronik tebligat mesajı ulaşan İdare (PTT), bu mesajı zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine; muhatap diğer bir hizmet sağlayıcıdan elektronik tebligat adresi almış ise, bu hizmet sağlayıcının sunucusuna iletir. Kendisine elektronik tebligat mesajı ulaşan diğer hizmet sağlayıcıları da bu mesajı zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine iletir.

  (4) Hizmet sağlayıcılar, muhatabın adresine elektronik tebligatın iletilip iletilmediğine ve gecikme oluşmuşsa bu gecikmeye ilişkin kayıtlar da dahil tüm süreçlerin olay kayıtlarını tutar, bu bilgileri İdarenin (PTT) sistemi vasıtasıyla tebligatı çıkaran merciye derhal bildirir.

  (5) Olay kayıtları günde en az bir defa olmak üzere zaman damgası eklenerek güvenli elektronik imzayla imzalanır veerişilebilir şekilde arşivlerde otuz yıl süreyle saklanır.

  (6) Hizmet sağlayıcılar, talep halinde elektronik tebligata ilişkin delil kayıtlarını yetkili mercilere elektronik ortamda sunmakla ve bu amaçla oluşturacağı sistemi hazır tutmakla yükümlüdür.

  KEP ve e-Tebligat sistemini düzenleyen Yönetmelik ve Tebliğlere ulaşmak için tıklayınız.
  Ayrıntılı bilgi almak ve online başvuru yapmak için tıklayınız.

  Güvenlik

  PTTKEP, güvenlik kriterlerine ilişkin olarak;
  a) ETSI TS 102 640,
  b)TS ISO/IEC 27001 veya ISO/IEC 27001,
  c) BS 10012,(Veri Güvenliği)
  d) ISO/IEC 27031,(İş Sürekliliği)
  standartlarına uyar.

  KEP SİSTEMİNİN SAĞLADIĞI HİZMETLER
  e-imza doğrulama
  Zaman damgası
  Gizlilik
  Olay kaydı
  İnkar edilemezlik
  Hızlı İletim

  Ayrıntılı bilgi almak ve online başvuru yapmak için tıklayınız.

   

  Üyelik Başvuru

  Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat sistemine üye olmak isteyen müşterilerimiz (gerçek kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri) başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri hazırlayarak en yakın PTT Merkez Müdürlüğünden hesaplarını alabilirler.

  KEP Başvurusu yapılabilen PTT Merkez Müdürlükleri listesine ulaşmak için tıklayınız.

  Başvuru sırasında müşterilerimizden talep edilen evraklar ile başvuru formları ve kılavuzlara ulaşmak için tıklayınız.

  Online Ön Başvuru ve Online Kayıt

  Elektronik imza sahibi olan Bireysel müşterilerimiz (Gerçek kişiler) sisteme "online kayıt" yaparak da KEP hesap adresi sahibi olabilir.

  PTT Merkez Müdürlüklerinden KEP hesap adresi başvurusu yapmak isteyen gerçek kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri olan müşterilerimiz işlemlerini daha hızlı gerçekleştirebilmek adına "online ön başvurusu yapıp Merkez Müdürlüklerimize "ön başvuru numarası ile gitmeleri durumunda işlemleri daha hızlı gerçekleşecektir.

  KEP Online Ön Başvuru ve Online Kayıt yapabilmek için tıklayınız.

  Tarife


  KEP ve e-Tebligat hizmeti ücret tarifesine ulaşmak için tıklayınız.

  Ayrıca Ücretsiz Verdiğimiz Hizmetlerimiz

  EK HİZMETLER BİRİM FİYATI
  Virüs tarama ÜCRETSİZ
  E-posta ile bildirim ÜCRETSİZ
  Adres başına 1 işlem yetkilisi ÜCRETSİZ
  Adres başına ilave her işlem yetkilisi ÜCRETSİZ
  Birim gönderi alma ücreti ÜCRETSİZ
  100 MB Posta Kutusu ÜCRETSİZ
  Sis. Giriş ve Şifre Değ. Bil. Msj Ücr. ÜCRETSİZ