​​

​Kayıtlı Elektronik Posta

15.03.2018 tarihinde yürürlüğe giren “İcra ve iflâs kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun doğrultusunda, 06/12/2018 tarih ve 30617 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği kapsamında 01/01/2019 tarihinden itibaren elektronik yolla yapılan tebligat hizmeti Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden yapılacak olup bu tarihten itibaren Şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sisteminden elektronik yolla yapılan tebligat hizmeti verilemeyecektir.

Konuyla ilgili bilgiye http://etebligat.ptt.gov.tr/ adresinden erişilebilir.

E-Apostil sistemine https://www.eapostil.gov.tr​/ adresinden erişebilirsiniz. 


KEP Nedir?

 

Kullanıcılara genel e-posta hizmetlerine ilave olarak

  • E-postaların ilgili kişiye gönderilip gönderilmediği,
  • Gönderilmişse ulaşıp ulaşmadığı
  • Gönderilen epostaya erişilip erişilmediği,
  • E-postanın iletilme zamanını tespit edecek,
  • İçeriğin değişmediğini garanti edecek,
  • Hukuken geçerli delil seti oluşturacak şekilde muhafaza edecek sistemdir.

 

KEP'e Neden İhtiyaç Duyulmuştur?

 

Günümüzde ticari faaliyet ve yönetimsel alanda Elektronik Posta kullanımı yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat standart e-posta sisteminde bazı açık noktalar vardır;

  • Kanuni açıdan sınırlı sayıda ve özellikte delil barındırır.
  • E-Posta ispat sorumluluğu göndericiye aittir.
  • E-Posta zaman bilgisi gönderi yapılan bilgisayarın zaman ayarlarına bağlıdır ki bu durum ihtilaflı durumlarda zaman için delil değerini düşürür.
  • Standart E-Postaların içerikleri kolaylıkla değiştirilebilir.

 

KEP hizmetimiz hakkında detaylı bilgi almak için http://www.pttkep.gov.tr Resmi Web Sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

 

​ 

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Mevzuatı

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu


MADDE18-(3)

Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.

MADDE 1525-(1)

Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder.

MADDE 1525-(2)

Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.

 KEP sistemini düzenleyen Yönetmelik ve Tebliğlere ulaşmak için tıklayınız.


Üyelik Başvuru

 

Kayıtlı Elektronik Posta sistemine üye olmak isteyen müşterilerimiz (gerçek kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri) başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri hazırlayarak en yakın PTT Merkez Müdürlüğünden hesaplarını alabilirler.

 

 KEP Başvurusu yapılabilen PTT Merkez Müdürlükleri listesine ulaşmak için tıklayınız.

 

 Başvuru sırasında müşterilerimizden talep edilen evraklar ile başvuru formları ve kılavuzlara

 ulaşmak için tıklayınız.

 

​ 

Online Ön Başvuru ve Online Kayıt

 

Elektronik imza sahibi olan Bireysel müşterilerimiz (Gerçek kişiler) sisteme "online kayıt" yaparak da KEP hesap adresi sahibi olabilir.

 

PTT Merkez Müdürlüklerinden KEP hesap adresi başvurusu yapmak isteyen gerçek kişiler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri olan müşterilerimiz işlemlerini daha hızlı gerçekleştirebilmek adına online ön başvurusu yapıp Merkez Müdürlüklerimize ön başvuru numarası ile gitmeleri durumunda işlemleri daha hızlı gerçekleşecektir.

 

 KEP Online Ön Başvuru ve Online Kayıt yapabilmek için tıklayınız.

 

Tarife

 

KEP hizmeti ücret tarifesine ulaşmak için tıklayınız.