Yönetim Sistemleri


KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Kalite Politikamız;

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız Şirketimiz; Faaliyetlerini yasal ve diğer şartlara uygun olarak gerçekleştirirken belirlediği riskleri yöneten, İnsan sağlığı ve güvenliği açısından yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyen ve güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmasını sağlayan, Çevreye duyarlılığı, sürdürülebilir kaynak yönetimini ve iklim değişikliğini önemseyerek doğaya verilen zararı minimize eden, Bilgi Güvenliği gereksinimlerini, gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürüten, Müşteri memnuniyeti odaklı bir yaklaşımla; Müşterilerimizin değişen talepleriyle olası memnuniyetsizliklerini objektif, adil ve gizlilikle ele alarak değerlendiren, buna uygun iletişim kanalları sunan, Performansın arttırılması için süreçlerini izleyip sürekli iyileştirmeyi ilke edinen Entegre Yönetim Sistemi anlayışına sahiptir. 

Yönetim Sistemleri Yolculuğumuz;

 

Müşterisine ve hizmet kalitesine verdiği önemi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini (KYS), 

Müşteri memnuniyeti odaklı bir yaklaşımla; müşterilerin değişen talepleri ile olası memnuniyetsizliklerini objektif, adil ve gizlilikle ele alarak değerlendiren, buna uygun iletişim kanalı sunmak üzere ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemini (MMYS), 

Yaşanabilir bir dünyanın gelecek nesillere miras bırakılmasını, köklü Şirketimizin çevreye duyarlılığını, sürdürülebilir kaynak yönetimini ve iklim değişikliğini önemseyerek doğaya verilen zararı minimize etmek için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini (ÇYS), 

Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ile çalışanların sağlığına ve güvenliğine duyarlılığı için OHSAS (TS) 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini (İSGYS), 

Müşteri ve çalışanların bilgilerinin güvenliğinin gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlük ilkeleri doğrultusunda yürütülmesi için ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini (BGYS), 

Uygulayarak gösteren Şirketimiz tarafından bu sistemler tek çatı altında toplanarak EYS yazılımı (QDMS) ile Merkez ve Taşra Teşkilatında Entegre Yönetim Sistemi çalışmaları başlatılarak ülkemizde ve dünyada bir ilki başarma yolunda adım atılmıştır. 

Şirketimize özgü tasarlanan ve diğer kurumlara rol model olacak beş yönetim sisteminin bir arada yürütüleceği Entegre Yönetim Sistemi (EYS) sayesinde; amaç ve hedeflerimize ulaşmamız kolaylaşacak, tüm süreçlerimizde sadeleşme ve farklı standartların gereklilikleri ortaklaşa yapılarak maliyetler azaltılacak, müşteri odaklılığı ve sürekli iyileştirme mantığı ile daha önce yapılan çalışmalar uyumlu hale getirilerek geniş bir izleme açısıyla risk ve fırsatlar daha etkin yönetilebilecektir.

 

Entegre Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında; 

 EYS dokümantasyonu, 

 Pozisyon bazlı görev tanımları, 

 Ana ve destek süreçlere ait süreç kartları ve süreç haritaları hazırlanmıştır. 

 Performans göstergeleri ve hedeflerin izlenmesi, ölçülmesi, değerlendirilmesi yapılmaktadır. 

 KYS, İSGYS, BGYS, ÇYS risk analizleri ve değerlendirmeleri yapılmaktadır. 

 Atık yönetimi ve doğal kaynak tüketimlerinin takip edilmektedir. 

 Ramak kala olayları ile iş kazaları kayıt altına alınmaktadır. 

 Acil durum ekipleri ile acil durum eylem planları hazırlanmıştır. 

 Temiz masa, temiz ekran politikası, şifre güvenliği politikası, aktif dizine geçiş çalışmaları yapılmıştır. 

 Bilgi güvenliği ihlal olaylarının kayıt edilmesi ve analiz edilmesi sağlanmaktadır. 

 Güvenlik açıklarının tespiti, penetrasyon ve sosyal mühendislik test sonuçlarının takibi ve analizi yapılmaktadır. 

 Şirketimizin tüm çalışanlarına Entegre Yönetim Sistemi öz bilgilendirme, iş sağlığı ve güvenliği temel ve işveren ile QDMS kullanımı konularında eğitimler verilmiş uygulamaya geçilmiştir. 

• Entegre Yönetim Sistemi faaliyetleri ve bu faaliyetlerin sonuçlarının planlanan düzenlemelere uyumunu belirlemek ve bu düzenlemelerin etkin olarak uygulanıp uygulanmadığının ve hedeflerin başarılması için uygunluğunun sistematik, tarafsız olarak incelenmesi ve dış tetkiklere bağışıklık kazanılması için Genel Müdürlük ve Başmüdürlüklerde iç tetkik yapılmıştır. 

• Entegre Yönetim sistemi çalışmaları ile ilgili yönetimin bilgilendirilmesi, yapılan faaliyetlerin ve performansların değerlendirilmesi, sistemin uygunluğunun, yeterliliğinin ve etkinliğinin planlanmış aralıklarla gözden geçirilmesini sağlamak için yüksek seviyeli yapıya uygun olarak hazırlanmış gündem maddeleri doğrultusunda Şirketimizin üst yönetimi ile Birim üst yöneticilerinin katılımıyla Yönetimin Gözden Geçirme (YGG) Toplantısı yapılmıştır. 

• Şirketimiz 14 ay gibi kısa bir sürede çalışmalarını tamamlamış, personelinin ortaya koymuş olduğu özverili çalışmaların görüldüğü dış tetkik sonucunda ülkemizde Kamu ve Özel Sektörde ilk kez 5 (beş) yönetim sistemi bir arada uygulanarak Entegre Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanılmıştır.

  

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ İLKELERİMİZ 
Kuruluşumuzun iletişim kanalları aracılığı ile zaman kısıtlaması olmadan kolaylıkla iletilebilmesi ile "ULAŞILABİLİR", 
Kişisel bilgilerin korunması ile "GİZLİLİK" prensibine saygı duyan, 
Adil ve tarafsız olarak değerlendirilmesi ile "OBJEKTİF" 
Öneri ve memnuniyetsizliklerini ele alınması ile ilgili yöntemler konusunda açıkça bilgilendirilmesi ile "ŞEFFAF",
Kayıt altına alarak ve yapılan işlemlerle ilgili geri bildirimi sağlaması ile "CEVAP VERİLEBİLİR", 
Süratle çözüme dönük olarak değerlendirildiği ve tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alınması ile "MÜŞTERİ ODAKLI", 
Talep ve beklentilerin hizmet kalitemizi arttıracağı bilinciyle "SÜREKLİ İYİLEŞTİRME"yi hedefleyen bir yaklaşımı temel amaç kabul ediyoruz.

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

 Şirketimiz, Gelirler İdaresi Başkanlığı Özel E-Fatura Entegratörü olarak E-Fatura süreçlerinde üretilen ve/veya kullanılan tüm bilgilerin her durumda erişilebilirliğinin sağlanacağını, yönetileceğini ve geliştirileceğini garanti eder. Bu amaçla, Şirketimizde Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kurulmasına karar verilmiştir. 2017 yılından beri yürütülen TS EN ISO 22301 İSYS faaliyetleri, her yıl TSE denetiminden geçirilerek belgelendirme yapılmaktadır.


 

Şirketimizde benimsenen İş Sürekliliği politikamız;

PTT A.Ş'nin E-Fatura entegratörü olarak iş sürekliliğini yönetmekteki amacı; E-Fatura süreçlerinde bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek içeriden ve/veya dışarıdan gelebilecek, kasıtlı veya kazayla oluşabilecek tüm kesintilerden korunması; iş süreçlerinde etkin, doğru ve hızlı bir biçimde kullanılması, bu hizmetin sürekli iyileştirilerek ve yasal şartlara uygun olacak şekilde 7/24 sağlanmasıdır.
​​

​​​

​​
​​​​