PTT | Bilgi Edinme
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak bilgi edinme müracaatlarını değerlendirmek üzere PTT Genel Müdürlüğü bünyesinde Bilgi Edinme Birimi kurulmuştur.

Posta ya da bizzat yapılacak başvurular ile faks yoluyla yapılacak olan başvurularda aşağıda belirtilen İletişim bilgilerini kullanabilir, aynı zamanda elektronik ortamda yapılacak başvurularınızda ise On-line Bilgi Edinme Başvurusuru linkini kullanarak gönderebilirsiniz

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi ve Belge Erişim Ücreti Genel Tebliği Başvuru Ücreti »

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanununun 10. maddesinde; "Başvurunun yapıldığı kurum ve kuruluşların erişimine olanak sağladıkları bilgi ve belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edilir." hükmü yer almıştır.

Ayrıca, 27 Nisan 2004 gün ve 25545 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulamasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 31/10/2005 tarih ve 2005/9585 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile değişik 22nci maddesinde Kurum ve kuruluşlarca uygulanacak bilgiye erişim ücret tarifesinin Maliye Bakanlığı’nca tespit edileceği belirtilmiş ve bu kapsamda 14.02.2006 gün ve 26080 sayılı Resmi Gazete’de Maliye Bakanlığı’nın 1 Sıra No.lu Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel tebliği yayınlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ uyarınca 2014 yılı içinde yapılacak başvurulardan talep edilen başvuru ücreti; ilk on sayfasından sonraki her sayfa için talebe göre siyah-beyaz yazma, tarama ve kopyalamada sayfa başına 0,8796 TL, renkli yazma, tarama ve kopyalamada sayfa başına 1,7594 TL olarak tahsil edilecektir.

Gelen başvurular için bu hükümler çerçevesinde belirlenen başvuru ücretleri 897474 numaralı posta çeki hesabına ( PTT Genel Müdürlüğü Bilgi Edinme Başvuru Ücret Hs.) yatırılacak olup ödeme yapıldığına dair belge, elden veya posta yoluyla iletilecek ve ödeme belgesinin posta yoluyla ibrazında on beş günlük süre, belgenin Şirketimiz eline geçtiği gün itibariyle başlayacaktır.BİLGİ EDİNME İLETİŞİM

YAZIŞMA ADRESİ: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Pazarlama Dairesi Başkanlığı Şehit Teğmen Kalmaz Cad. 06101- Ulus/ANKARA

FAKS: +90 312 309 59 13