POSTA VE KARGO HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

BAŞKANLIK GÖREVLERİ
Yurtiçi posta gönderileri, özellikli gönderiler, tebligat (hızlı tebligat) telgraf, telepost (faks) ve yurtdışı gönderilerin kabul, iletim, ayrım sevk, dağıtım ve teslimi vb. konularına ilişkin işletme usul ve esaslarını belirlemek, güncellemek ve konu ile ilgili gerekli koordinasyonu ve işletilmesini sağlamak.

Şirketin, posta birlikleriyle, diğer kuruluşlarla ve yabancı posta idareleriyle olan ilişkilerinde işletme yönünden ilgili Dairelerle koordineli olarak görüş belirtmek ve alınan kararlar çerçevesinde yurt dışı hizmetlerin işletilmesini sağlamak.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK) ile posta, kargo ve lojistik hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerle ilgili olarak Müşavirlik(Hukuk) / Dairesine görüş vermek.

Evrensel hizmet kapsamındaki yurtiçi ve yurtdışı posta, koli- kargo gönderilerinin işletmesine ilişkin hizmetleri yürütmek.

Yurtiçi ve yurtdışı posta, koli- kargo gönderileri ile tebligat, telgraf ve tele-post (faks) hizmetlerine ilişkin tarife çalışmaları yapmak, sevk tarifeleri ile taşıma ve hesaplaşma işlemlerini yürütmek.

Gümrük birimleriyle koordinasyonu sağlamak ve posta gümrük işlemlerinin usul ve esaslarını ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte belirlemek ve işletilmesini sağlamak.

Posta, kargo ve lojistik hizmetlerine münhasır işyerleri ile PTT iş yerlerinin gelen-giden ve dağıtım servislerinin organizasyon işlemleri, yerleşim planları, işletme incelemeleri ile cihet parselasyon çalışmalarını planlamak, kontrol etmek ve değerlendirerek ilgili Daireye aktarmak.

Posta,kargo ve lojistik hizmetlerine münhasır işyerlerini açmak, kapatmak, sınıflandırmak, çalışma gün ve saatlerini belirlemek, dağıtım işlemi yapan PTT iş yerlerinin gelen-giden ve dağıtım servislerinin mesailerini belirlemek.

Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin olarak ilgili Daireye destek sağlamak.

Başkanlığın görev alanına giren konularda yabancı posta idareleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde Şirketi, ilgili Dairenin koordinatörlüğünde işletme yönünden temsil etmek.

Posta sektöründeki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek.


Hizmetlerin yürütebilmesi için gerekli sistem, donanım, cihaz, yazılım, araç, gereç, v.b. malzemelerin işletmesi, bakım, onarımı ve revizyonu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

Araç takip, cihet iyileştirme, el terminallerinde kullanılan coğrafi bilgi ve adres bilgi ile RFID v.b. sistemlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

Gönderilerin taşıma işlemlerine ilişkin sözleşme ve şartname ile taşıma usul ve esaslarını belirlemek, güncellemek ve işletilmesini sağlamak,

Posta , koli, kargo ve lojistik hizmetlerde kullanılan elektronik ve/veya mekanik; sistem, makine, cihaz ve teçhizatın, (konveyör, otomatik ayrım, tartım cihazları (elektronik terazi, kots, kates, akıllı baskül), ücret alma makinesi, X-Ray cihazı, coğrafik bilgi sisteminde kullanılan donanımlar, ayrım kasası, kafes tipi ve servis içi posta taşıma arabaları, açma masası, cihet dağıtım dolabı, mektup atma kutusu, poşetleme, liyaslama makinesi v.b) satın alınmasına yönelik talepte bulunmak, teknik şartname hazırlamak ve yaklaşık maliyet komisyonuna (ilgili Dairesine) destek vermek.

İş yerlerinin organizasyon işlemleri, yerleşim planları ile yapılacak memur, dağıtıcı işgücü ve işletme incelemelerini, cihet parselasyon çalışmalarını planlamak, kontrol etmek, buna ilişkin kontrolör çalışma programları ile işgücü, işletme , kalite kontrol ve inceleme rapor ve eklerine ilişkin değerlendirme yapmak.

Posta, koli, kargo ve lojistik hizmetlerine ilişkin seminer, bilgilendirme ve koordinasyon toplantıları, düzenleyerek çalışmalarla ilgili durum değerlendirmesi yapmak.

Posta , koli, kargo ve lojistik hizmetlerine ilişkin ölçme, değerlendirme, işletme yönünden kalite kontrol çalışmalarını yürütmek.

Yeni ihdas edilecek hizmetlerle ilgili olarak çalışmalarda bulunmak ve gerekli tedbirleri alarak uygulamaya koymak.

Müşteri (iç-dış) memnuniyetini sağlamak için müşterilerin ihtiyaç, beklenti ve yakınmalarını tespit ve gidermeye yönelik çalışmaları yürütmek.

Posta, koli, kargo ve lojistik hizmetleri ile ilgili olarak işletme kontrolörü görevlendirmek.

Yurtiçi ve yurtdışı kalite yönetim sistemi ile müşteri memnuniyeti yönetim sistemi ilgili çalışmalara destek vermek.

Görev alanına ilişkin işlemlerin, ilgili mevzuat hükümleri ve Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun yürütülmesini sağlamak.

 

Görev alanına ilişkin teftiş, inceleme ve soruşturma raporlarına yönelik işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun çerçevesinde görev ve hizmet alanları ile ilgili BİMER ve Bilgi Edinme aracılığı ile gelen şikâyet ve önerilerin değerlendirilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.

Müşteri (iç-dış) memnuniyetini sağlamak için müşterilerin ihtiyaç, beklenti ve yakınmalarını tespit ve gidermeye yönelik çalışmaların yapılmasını sağlamak.

Başkanlığın görev alanına ilişkin iş ve işlemlerle ilgili alımların, Posta Telgraf Teşkilatı İhale Yönergesi ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Esas ve Usulleri ile belirlenen limit ve alım usulü çerçevesinde gereğini sağlamak.

Çalışan personelin mevzuat hükümleri doğrultusunda hizmet içi, işbaşı ve kurum dışı eğitim ihtiyacının belirlenmesi ile karşılanmasına yönelik iş ve işlemleri yapmak.

Görev alanına ilişkin mevzuatı ve yenilikleri takip etmek, görev alanı ile ilgili tüm konulardaki bilgilerin sınıflandırılması, yorumlanması, analiz edilmesi, istatistiki verilere dönüştürülmesi ve arşivlenmesi işlemlerinin yapılmasını sağlayarak gerektiğinde brifing, rapor vb. formatta ilgililere sunmak.

Görev alanına ilişkin hususlarda açılan davalar ile ilgili bilgi ve görüş hazırlamak.

Görev alanına ilişkin ihtiyaç duyulan personel, araç, gereç ve malzemeleri tespit etmek, temini için gerekli iş ve işlemleri yapmak.

Başkanlık personelinin görev dağılımını ve görev yerini belirlemek, başkanlık yöneticilerinin bulunmadığı durumlarda yerlerine bakacak personelin tespitine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

Fiziki veya elektronik ortamda yapılan yazışma ve arşiv işlemlerini; standart dosya planı, evrak kodlama sistemi, Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ve Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

Verilen diğer görevlerin yerine getirilmesini sağlamak.