PTT | SSS
Kuruluşunuza işçi alımı nasıl yapılmaktadır?
Kuruluşumuzun işçi ihtiyacı Türkiye İş Kurumunca temin edilmektedir. Şu anda Kuruluşumuza işçi alımı söz konusu değildir. ÖSYM'ce yapılan Devlet İşçi Sınavı'na veya Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılıp kazandığınız takdirde Türkiye İş Kurumuna müracaat etmeniz gerekmektedir.
Kuruluşunuza personel alımı yapılacak mı?
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İlk Defa Devlet Memuru olarak atanacakların KPS sınavına iştirak etmeleri ve ÖSYM Başkanlığınca Kuruluşumuza yerleştirilmeleri gerekmektedir. Kuruluşumuza ilk defa atanacaklar için günün gelişen hizmet şartlarına göre okul ve branşlar belirlenerek Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM Başkanlığına bildirilmekte olup, ÖSYM Başkanlığınca yayınlanacak tercih kitapçığında belirlenen şartlar yayınlanmaktadır. Bu sebeple ÖSYM Başkanlığının ilanlarının takip edilerek, anılan Başkanlıkça belirlenecek tarih ve yerden tercih kılavuzu temin edildikten sonra belirlenen yerlere, belirlenen şekilde adayların tercihte bulunması gerekmektedir
Kuruluşunuza personel alımlarında hangi bölüm mezunlarını tercih ediyorsunuz?
Kuruluşumuza açıktan alınacak personelin tahsil düzeyi ve mezun olunan bölüm günün gelişen şartları ve hizmet çeşitliliği dikkate alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle bu gün için hangi bölümden mezun olanların tercih yapabileceği şekilde nitelik bildirileceğine dair bir şey söylememiz mümkün bulunmamaktadır.
Kurumunuza özel araç kiralamak için hangi koşullar gerekmektedir?
Kuruluşumuz hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla ihtiyaç duyulan taşıtlar için 2010 yılından itibaren şoförsüz ve yakıt hariç ( Filo ) yöntemi ile taşıt edinilmesine başlanmış olup, halen sözleşmesi devam eden taşıtlar içinde sözleşme bitiminden sonra bu yöntemle taşıt edinilmesine devam edilecektir. Edinilecek taşıt cinslerinin belirlenmesinde taşıtın kullanılacağı hizmetin türüne göre gereken cins ve özellikleri taşıyan taşıtlar tercih edilmekte ve bunlar ihale dokümanında belirtilmektedir.
Kurye gönderilerinde ağırlık limiti var mı?
Kurye gönderileri ağırlık üzerinden ücretlendirilmekte olup, en fazla 2 kilogram ve 2 DESİ'ye kadar kabul edilir.(En uzun kenarı 50 cm. 'yi geçemez). En uzun kenarı 50 cm.'yi aşan ancak 2 kg/DESİ' nin altında olan kurye gönderileri, kurye ücret tarifesinden kargo olarak kabul edilir.
Kurye gönderisi nedir?
Kapsamında haberleşme maddesi, dosya, doküman, evrak veya eşya bulunan belli bir ağırlık ve hacme kadar işyerlerimizce kabul edilen yurt içi varışlı gönderidir.
Özel güvenlik görevlisi alımı yapılıyor mu, yapılıyorsa nereye başvurabilirim?
Genel Müdürlüğümüz ve bağlı işyerlerimizin güvenlik ihtiyacı iki şekilde sağlanmaktadır. 1.Kadrolu güvenlik görevlileri ile; Kadrolu güvenlik görevlisi alımı yapılmamaktadır. 2.Özel güvenlik görevlileri ile ; 44 İlde yer alan işyerlerimizin güvenlik ihtiyacı hizmet satın alınması yoluyla özel güvenlik firmaları tarafından sağlanmaktadır. Buralarda görev yapacak personel ise ilgili şirketler tarafından sağlanmaktadır.
Özel ve Tüzel Kişiler tarafından PTT işyeri açılabilir mi? Açılabiliyor ise koşulları ve aranan şartlar nelerdir?
İdaremiz bünyesinde, son zamanlarda artan ihtiyaçları karşılama adına hızla gelişmekte olan bir işyeri ağı mevcuttur. Bunlar içerisinde; şehir merkezinde açılabilen PTT Merkez ve şubeleri, Kuruluşumuz personeli tarafından hizmetlerimizin verildiği PTT işyerleri olup, gerçek ve tüzel tarafından şehir merkezinde PTT şubesi açılması mümkün bulunmamaktadır. Bunlar dışında Özel ve Tüzel Kişiler tarafından hizmet veren Posta Pulu Satıcılığı ile PTT Acenteliği mevcuttur. Şehir içinde ancak Posta Pulu Satıcılığı açılabilmektedir. PTT, lüzum görülen yerlerde posta pulu, posta kartı, pullu zarf kuşak, hava mektubu (aerogram) ve postada kullanılan diğer değerli kağıtları sattırmak üzere Posta Pulu Satıcılığı açılmasına izin verilebilir. PTT Merkez ve Şubesine 1 km den daha az mesafede bulunan yerler ile PTT Acenteliği bulunan yerlerde satıcılık açılmaz. Aynı çevrede birden fazla satıcılık açılmasına izin verilebilir. Posta pulu satıcılarına posta kartı, pullu zarf kuşak ve postada kullanılan diğer değerli kağıtların bedeli üzerinden %5 oranında beyiye (komisyon) verilir. Bu beyiye merkezince satıcıya talebi sırasında pul ve değerli kağıtların bedelinden düşülmek suretiyle ödenir. Bir ayda verilecek beyiye miktarı 2000 adet yurt içi ilk ağırlık kademesindeki mektup adedini geçemez. PTT Acentelikleri il ve ilçe merkezleri dışında PTT Şubesi bulunmayan belde ve köyler ile diğer yerleşim yerlerinde sürekli veya mevsimlik olarak açılmaktadır. PTT hizmetlerinin yürütülmesi için Acentelik açılmasına ihtiyaç duyulan yerler Başmüdürlüğünce tespit edilerek Genel Müdürlüğe aktarılır, acenteliğin açılmasına ve kapatılmasına Genel Müdürlükçe karar verilir. Acentelik açılacak yerler, tespit edildikten sonra; PTT’nin resmi internet sitesinde, başmüdürlükler ve merkez müdürlüklerin ilan tahtalarında; beldelerde belde belediyelerince hoparlör veya diğer ilan vasıtalarıyla; köylerde köy odalarında veya diğer ilan vasıtalarıyla bir hafta süreyle duyurulur. Duyuruda duyurunun bitim tarihinden itibaren on günlük başvuru süresi tanındığı belirtilir. Acentelik görevini yürütecek kişilerde; a)T.C vatandaşı olmak, b)Reşit ve mümeyyiz olmak, c)Bir yargı kararı ile kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, ç)Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, d)Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak, e)En az lise veya dengi okul mezunu olmak, f)PTT merkez müdürlüğünce bu Yönetmeliğin 11’nci maddesine göre uygunluğu kabul edilen bir işyerini temin etme imkânına sahip bulunmak şartları aranmakta olup, Acenteliğe istekli olan gerçek veya tüzel kişiler, bağlı olduğu PTT Merkez Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvururlar ve bu dilekçeye; a) Gerçek Kişiler için: 1) T.C. Kimlik Numarası beyanı, 2) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya PTT tarafından onaylanmış sureti, 3) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı, 4) Adlı Sicil Kaydı bulunmadığına dair yazılı beyan 5) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına dair yazılı beyanı. b)Tüzel Kişiler için: 1)Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya PTT tarafından onaylı sureti, 2)Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişilere ait imza sirküleri asli veya PTT tarafından onaylı sureti, 3)Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişiler için Adli Sicil Kaydı bulunmadığına dair yazılı beyanı eklenir. www.ptt.gov.tr adresinde yayınlanan PTT Acentelikleri Yönetmeliği'nde detaylı bilgi öğrenmeniz mümkündür. Acentelikler için en az 5.000 TL en fazla 75.000 TL teminat olmak üzere, acentelik açılacak yerin durumuna göre Başmüdürlüklerimizce belirlenecek miktarda teminat alınmaktadır. Bununla birlikte acenteye, yürürlükte bulunan mevzuata göre ödenecek KDV düşüldükten sonra her ay; Kabul ettiği posta ve telgraf hizmetleri ile havale/çek hizmetlerinden elde edilen gelirden yüzde elli oranında, Sözleşmeye dayalı olarak yürütülen hizmetler karşılığında idaremizin aldığı komisyonun yüzde kırkı oranında, bey'iye verilecektir. Acenteye, bir ayda posta ve telgraf hizmetleri karşılığında verilecek bey'iye miktarı, ikibin adet yurt içi ilk ağırlık kademesindeki mektup ücretini geçemez. Geçen miktar için bey'iye verilmez. Acenteye merkeziyle yaptığı temas adedine ve belediyece belirlenen toplu taşıt ücretlerine göre, geliş ve gidiş masrafları ödenir. Toplu taşıt olmaması halinde emsal toplu taşıt ücreti ödenir.
Portföy nedir?
Bir anma pulu için bastırılan ve içinde söz konusu anma pulu, bununla ilgili FDC (İlkgün Zarfı) kart veya öteki yayınlar bulunan filatelik dosyadır.
Posta çeki hesabında para çekme limiti ne kadardır?
Çekme limiti olarak tek çek ile Gerçek Kişilere : 10.000,00 TL Özel Hukuk Tüzel Kişiliğine : 30.000,00 TL Kamu Hukuku Tüzel Kişiliğine : Sınırsız çekme yetkisi verilmiştir.
Toplam : 74 (41 - 50)
12345678